Δημήτριος Ν. Θεοχαρίδης «Τεχνικοοικονομική Ανάλυση Και Προοπτικές Ανάπτυξης της Καλλιέργειας Εσπεριδοειδών στο Νομό Ηλείας»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

«ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΗΛΕΙΑΣ»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ν. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ

Εξεταστική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας – Καθηγητής
Ελένη Τσαντίλη – Καθηγήτρια
Παύλος Καρανικόλας – Επίκουρος Καθηγητής

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής  εργασίας είναι η τεχνικοοικονομική ανάλυση ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος γεωργικών εκμεταλλεύσεων εσπεριδοειδών και ειδικότερα της καλλιέργειας πορτοκαλιών στο Νομό Ηλείας, η λεπτομερής  σύγκριση των οικονομικών δεικτών για  την παροχή στοχευμένων συμβουλών καθώς και η διερεύνηση των προοπτικών του κλάδου εσπεριδοειδών για το συγκεκριμένο Νομό σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.

Η αύξηση του ανταγωνισμού τόσο από χώρες της ΕΕ, όσο και από τρίτες χώρες καθώς επίσης και η κοινωνικοοικονομική κρίση που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια έχουν συμπιέσει  το κέρδος  των γεωργικών επιχειρήσεων σε επίπεδο που οι  γεωτεχνικές συμβουλές κρίνονται επιβεβλημένες για τη μείωση των δαπανών, την αύξηση τόσο των αποδόσεων όσο και της ποιότητας και συνεπώς τη σωστή διαχείριση των συντελεστών παραγωγής, με σκοπό την ορθή λήψη αποφάσεων και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση τεχνικοοικονομικών προβλημάτων. Η βελτίωση του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος  και της αποδοτικότητας των κεφαλαίων αποτελεί απώτερο στόχο της συγκεκριμένης μελέτης για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών εκμεταλλεύσεων σε ένα νομό που παρουσιάζει διαρθρωτικά προβλήματα πρωτογενούς φύσεως, αλλά και έλλειψη υποδομών όσον αφορά την εύκολη και άμεση εξαγωγή και μετακίνηση των νωπών προϊόντων.

Για τη επίτευξη του ως άνω σκοπού, προηγήθηκε η κατά το δυνατόν λεπτομερέστερη επιτόπια έρευνα με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, στην ευρύτερη περιοχή του Νομού με έμφαση στις κοινότητες που παραδοσιακά καλλιεργούν εσπεριδοειδή και συγκεκριμένα πορτοκάλια σε μεγάλη έκταση. Η επιτόπια έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Αυγούστου – Οκτωβρίου 2016 και περιλάμβανε συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα πενήντα έξι εσπεριδοκαλλιεργητών. Από το δείγμα που αναλύθηκε, οι δέκα επτά καλλιεργητές ανήκαν στην Οργάνωση  εσπεριδοπαραγωγών ΑΣΕΔΙ, οι δέκα εννιά ανήκαν στον Αγροτικό Συνεταιρισμό ΔΙΑΣ Τραγανού Ηλείας και οι υπόλοιποι είκοσι καλλιεργητές  ήταν μεμονωμένοι παραγωγοί που δεν ανήκαν σε συλλογικό φορέα. Ο απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τα κυριότερα διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, τα οποία μετά από ενδελεχή ανάλυση  βοηθούν στην  εξαγωγή συμπερασμάτων  για την ανάπτυξη του κλάδου των εσπεριδοειδών στο νομό.

Λέξεις κλειδιά: οικονομικά αποτελέσματα, βιωσιμότητα, καλλιέργεια πορτοκαλιών, προοπτικές ανάπτυξης

 

 

ABSTRACT

“ Techno-economic analysis and development prospects of citrus crops  in the  Regional Department of Ilia”.

The aim of this thesis is to present a techno-economic analysis of agricultural citrus farm growers sample, in the County of Ilia and the detailed comparison of economic indicators in order to provide targeted advice and the display of the citrus development perspectives for the specified area.

Increased competition, both from EU countries and from third countries, as well as the socio-economic crisis that we experience in recent years, has decreased dramatically farm profit so that agronomic advice is considered a necessary condition for reduction of costs, the increase of yields and upgrading of quality therefore stands for the proper management of inputs in order to make sound decisions and tailor made treatment of economotechnical problems. The improvement of the agricultural family income and capital efficiency is the ultimate goal of this study for the establishment and the development of both large and small farms in a province that presents structural primary problems and lack of infrastructure for easy and direct export or trading of fresh production.

To achieve the above goal, we preceded, as far as possible, in a detailed fieldwork with the help of a questionnaire, in the wider area of ​​the county and we focused on communities that traditionally and extensively grow citrus and in particular orange fruits. The fieldwork was carried out during the period August – October 2016 and included interviews with a representative sample of fifty-six citrus growers. From the sample analyzed, the seventeen growers belonged to the Producer Organisation of citrus growers named ASEDI, nineteen belonged to the Agricultural Cooperative which name is  DIAS Traganou Ilias and the remaining twenty growers was single producers not belonging to a group. The ultimate aim of the research was to gather information on the main structural and economic characteristics of farms, which after a thorough analysis help us to create conclusions on the development of the citrus industry in the exact Province.

Key words : farm economic performance, financial viability, orange cultivation, growth prospects

Scroll to top