ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ»

ΔΗΜΗΤΡΑ Χ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Εξεταστική Επιτροπή
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΉΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Αθήνα 2018

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Από παλιά επικρατούσε η άποψη ότι το ελαιόλαδο έχει θερα¬πευτικές ιδιότητες όταν χρησιμοποιείται στη διατροφή. Συγκε¬κριμένα υπήρχε η γνώμη ότι το ελαιόλαδο προστατεύει τις αρτη¬ρίες από την απόθεση λιπαρών υλών, θεραπεύει τις φλογώσεις του βλεννογόνου του στομάχου, είναι θεραπευτικό μέσο για το συκώτι και τη χολή και έχει υπακτική δράση. Όμως οι α¬πόψεις εκείνες ήταν αποτέλεσμα εμπειρίας και δεν υπήρχε συσχέτιση των θεραπευτικών ιδιοτήτων του με ορισμένα συστατικά του.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η μελέτη και η εφαρμογή μεθόδων κοστολόγησης και προϋπολογισμού σε μονάδες επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων αλλά και τυποποίησης ελαιολάδου προκειμένου να διαπιστωθεί η σημασία της κοστολόγησης των αποθεμάτων αλλά και της σύνταξης ενός σωστού προϋπολογισμού στη λειτουργία αυτών των επιχειρήσεων.
Ειδικότερα, στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται μια ανάλυση της παραγωγικής μονάδας ελαιολάδου όσο αφορά τον τρόπο λειτουργίας, τη νομοθεσία, τις προδιαγραφές και τη γενικότερη περιγραφή αυτής. Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η έννοια του προϋπολογισμού, στο τρίτο κεφάλαιο η έννοια της κοστολόγησης των εμπορευμάτων και η αξία της για τις επιχειρήσεις.
Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται μια ειδικότερη αναφορά στην πρακτική εφαρμογή της θεωρίας στην παραγωγή και τυποποίηση ελαιολάδου.

Λέξεις Κλειδιά: κοστολόγηση, αποθέματα, ελαιόλαδο, τυποποίηση, παραγωγή, επιχείρηση

ABSTRACT
It has long been the case that olive oil has therapeutic properties when used in nutrition. In particular, it was believed that olive oil protects heart arteries from fat deposition, cures inflammation of the stomach mucosa, is a remedy for liver and bile and has a lax action. However, these aspects were the result of experience and there was no correlation of his therapeutic properties with some of his components.
The purpose of this work is to study and apply costing and budgeting methods in agricultural processing units and olive oil standardization in order to ascertain the importance of costing the stocks and of drawing a proper budget in the operation of these enterprises.
In particular, the first chapter of the work analyzes the olive oil production unit with regard to the mode of operation, the legislation, the specifications and the general description thereof. The second chapter presents the concept of budget, in the third chapter the concept of costing goods and their value for businesses.
Finally, in the fourth chapter a more specific reference is made to the practical application of theory in the production and standardization of olive oil.

Keywords: costing, stocks, olive oil, standardization, production, business