Γεώργιος Π. Κοντονής – «Επιχειρηματικό Σχέδιο Ίδρυσης και Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Λινέλαιου»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
Επιχειρηματικό Σχέδιο Ίδρυσης και Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Λινέλαιου

Γεώργιος Π. Κοντονής

Εξεταστική Επιτροπή
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΜΠΟΥΚΑΣ, (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ), ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΙΛΑΛΗΣ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΟ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Η πτυχιακή αυτή εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του ΔΠΜΣ «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξης». Αποτελεί ένα επιχειρηματικό σχέδιο για την ίδρυση και εγκατάσταση μίας μονάδας παραγωγής λινέλαιου στην περιοχή της Θεσσαλίας, από μία Ομάδα Παραγωγών με την επωνυμία «Linoil PO» που θα ιδρυθεί με το νέο κανονιστικό πλαίσιο 397/18235 ΥΑ ως ξεχωριστό νομικό πρόσωπο, από μία πενταμελή ομάδα νέων αγροτών. Το βαµβάκι µέχρι πριν µια 10ετία έδινε εισόδηµα καλό, καθώς η επιδότηση και η εµπορική του τιµή ήταν του βαµβακοπαραγωγού. Σήµερα όµως η εµπορική του τιµή είναι 0,40 – 0,50 λεπτά το κιλό και 70 ευρώ η συνδεδεµένη (πηγή: προσωπική συνέντευξη με παραγωγούς βαμβακιού). Αυτά σε συνδυασµό µε το υψηλό κόστος παραγωγής λόγω και των πολλών ασθενειών που το χτυπά, οδήγησε τους παραγωγούς να σκεφτούν να ψάξουν μία εναλλακτική καλλιέργεια που θα τους τοποθετούσε παράλληλα στην αγορά σε μία καλύτερη διαπραγματευτική θέση, από καθαρούς δέκτες τιμών που παραδίδουν στα εκκοκκιστήρια. Έτσι, μετά από έρευνα, επιλέχθηκε η καλλιέργεια βιολογικού λιναρόσπορου που αξιώνει πριμ της Βιολογικής Γεωργίας μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 ενώ τα προγράμματα CLLD/Leader που αναμένεται να προκηρυχθεί και θα επιδοτεί μικρές μεταποιητικές μονάδες της αγροδιατροφής (πηγή: ΠΑΑ 2014-2020).
Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι βιολογικός λιναρόσπορος δεν παράγεται στην Ελλάδα ούτε υπάρχει στην αγορά ελληνικό βιολογικό λινέλαιο, ναι μεν το ρίσκο είναι μεγάλο αλλά η τάση της καταναλωτικής ζήτησης δείχνει ένα σαφή προσανατολισμό προς τα βιολογικά προϊόντα, τα λεγόμενα super oils και στα προϊόντα με σχεδόν μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και ελάχιστης επεξεργασίας (πηγή: DK Consultants, 2016) κάτι που περιγράφεται στο επιχειρηματικό σχέδιο.
Επιπλέον, περιλαμβάνεται ανάλυση SWOT για τον κλάδο, μάρκετινγκ πλαν για το πλασάρισμα του προϊόντος με μία επιθετική πολιτική τιμών με σκοπό το εκτόπισμα του εισαγόμενου λινέλαιου με βάσει πάντα την ελληνικότητα του προϊόντος. Παράλληλα, γίνεται περιγραφή του αγοραστικού κοινού στόχου, του εγχώριου ανταγωνισμού (διαχωρισμός σε στρατηγικές ομάδες) και επίσης ένα σχέδιο εξόδου εφόσον δεν αποδώσει η πώληση λινέλαιου τα προβλεπόμενα.
Τέλος, η χρηματοοικονομική ανάλυση περιγράφει την εγκατάσταση της φυτείας και τη λειτουργία και εγκατάσταση του εργοστασίου, ενώ δίνεται η Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) με βάση τρία σενάρια.
Σκοπός της εργασίας είναι να αποτελέσει έναν ενδεικτικό οδηγό προς αγρότες και κτηνοτρόφους για τη δομή ενός επιχειρηματικού σχεδίου και τη σημασία της καθετοποίησης της παραγωγής σε συνδυασμό με τη μεταξύ τους συνεργασία και την αδήριτη ανάγκη να υπάρχει πρώτα εξασφαλισμένη απορρόφηση της παραγωγής εφόσον προχωρήσουν σε μία νέα καλλιέργεια. Επιπλέον επιθυμία του συγγραφέα είναι να δώσει μία εικόνα για τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής των αγροτικών προϊόντων όπου συχνά έννοιες όπως για παράδειγμα οι αποσβέσεις και η προσωπική εργασία του αγρότη αγνοούνται όταν υπολογίζουν το κοστολόγιο.

ABSTRACT

This dissertation has been written within the framework of the “Entrepreneurship and Counseling in Rural Development”. It is a business plan for the establishment and installation of a plant for the production of linseed in the region of Thessaly by a Producer Group under the name “Linoil PO” to be established by the new regulatory framework 397/18235 as a separate legal entity by a five young farmers. Cotton growing until 10 years ago gave a good income, as its subsidy and commercial price was of the cotton produce to have. Today, however, its commercial price is 0.40 – 0.50 cents a kilo and 70 centimeters tied (source: personal interview with cotton producers). This, coupled with the high production costs due to the many illnesses that hit it, has led producers to think about looking for an alternative crop that would also put them in the market in a better bargaining position, from clean price recipients who deliver to ginning plants. Thus, after a survey, the cultivation of organic linseed that claimed a premium of organic farming through the 2014-2020 Rural Development Program was selected, while the CLLD / Leader programs expected to subsidize a small agri-processing units (source: RDP 2014-2020 ).
Bearing in mind that organic linseed is not produced in Greece nor is there a Greek organic linoleum on the market, the risk is high, but the trend of consumer demand shows a clear orientation towards organic products, the so-called super-oils and products with almost zero environmental footprint and minimal processing (source: DK Consultants, 2016), which is described in the business plan.
In addition, SWOT analysis is included for the industry, a marketing plan for product placement with an aggressive pricing policy for the displacement of imported linseed, always based on the Greekity of the product. At the same time, there is a description of the purchasing target audience, domestic competition (split into strategic groups) and also an exit plan as long as the sale of linen oil does not work out.
Finally, the financial analysis describes the installation of the plantation and the operation and installation of the plant, while the Net Present Value (CFA) is given based on three scenarios.
The purpose of this paper is to serve as an indicative guide to farmers and stock farmers for the structure of a business plan and the importance of the vertical integration of production combined with the co-operation between them and the urgent need for a first assured absorption of production if they proceed to a new crop . In addition, the author wishes to give an insight into the cost of production of agricultural products where often notions such as depreciation and farmer’s personal labor are ignored when calculating the cost.

Scroll to top