ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

“ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”

Σχολή Τροφίμων Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

«Διερεύνηση δυνατοτήτων ίδρυσης «Δικτύου Γεωργικών Συμβούλων» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. »

Βασιλεία Κ. Κωνσταντιδέλλη

ΑΘΗΝΑ 2017

Εξετάστικη Επιτροπή:

Καρανικόλας Παύλος – Επίκουρος Καθηγητής Γ.Π.Α.

Κουτσούρης Αλέξανδρος – Αναπληρωτής Καθηγητής Γ.Π.Α.

Τσιμπούκας Κωνσταντίνος – Καθηγητής Γ.Π.Α.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων δημιουργίας ενός Δικτύου Γεωργικών Συμβούλων στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο θα παρέχει υψηλού επιπέδου εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες που θα καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα των σύγχρονων αναγκών των γεωργών.
Για την επίτευξη του εν λόγω στόχου, πραγματοποιήθηκε εκτενής επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας προκειμένου να αποσαφηνιστούν βασικές έννοιες και να διερευνηθεί εις βάθος το ευρύτερο πλαίσιο της εξέλιξης των γεωργικών εφαρμογών, τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Εν συνεχεία, επιχειρήθηκε να σκιαγραφηθεί η δομή και η λειτουργία μίας αντίστοιχης Υπηρεσίας από τη διεθνή εμπειρία, μέσα από την περιπτωσιολογική μελέτη της Συνεργατικής Υπηρεσίας Γεωργικών Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αρκάνσας. Τέλος, εκπονήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση για τη σύσταση και πιλοτική λειτουργία του Δικτύου Γεωργικών Συμβούλων σε τέσσερεις νομούς, με απώτερο στόχο τον προσδιορισμό του κόστους παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών ανά γεωργό.

Λέξεις ΚλειδιάΔίκτυο Γεωργικών Συμβούλων, γεωργικές εφαρμογές, γεωργική συμβουλευτική, Ελλάδα.

ABSTRACT

The aim of this paper is to investigate the possibilities of creating a Farm Advisors Network in the Agricultural University of Athens, which will provide high-quality, specialized advisory services, covering the entire spectrum of modern agricultural needs.
To this end, an extensive review of the relevant literature was conducted, for the clarification of the fundamental concepts and the in-depth investigation of the broader framework of the evolution of agricultural extension, on both a national and global level. Subsequently, an attempt was made to outline the structure and operation of such a Service from international experience, through the case study of the University of Arkansas Cooperative Extension Service. Finally, a financial analysis for the establishment and pilot operation of the Farm Advisors Network was carried out in four prefectures to determine the cost for the provision of the advisory services per farmer.

Λέξεις Κλειδιά: Farm Advisors Network, agricultural extension, farm advisory, Greece.