Αχιλλές Ν. Καραγιάννης – Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Καλλιέργεια Πυρηνόκαρπων. Προτάσεις για τον Εκσυχρονισμό των Οργανώσεων Παραγωγών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ

ΑΧΙΛΛΕΑΣ Ν. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Γ. ΒΛΑΧΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ)
Π. ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Γ. ΜΑΛΙΝΔΡΕΤΟΣ, ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
MΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ME THN ΕΠΩΝΥΜΙΑ “ΑΣΕΠΟΠ ΣΚΥΔΡΑΣ”

Η παρούσα μελέτη αναφέρεται σε θέματα στρατηγικού μάνατζμεντ εξετάζοντας την περίπτωση δημιουργίας νέας Οργάνωσης Παραγωγών (ΟΠ) στην περιοχή του Δήμου Σκύδρας με την ονομασία “Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας &Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Σκύδρας” η εν συντομία “ΑΣΕΠΟΠ Σκύδρας”, με στόχο να αναλύσει της στρατηγικές που θα μπορούσαν να ακολουθηθούν από την εν λόγω επιχείρηση. Η στρατηγική αποτελεί σημαντικό μέσο διασύνδεσης της επιχείρησης με το περιβάλλον της και γι’ αυτό κρίνεται άκρως σημαντική για την βιωσιμότητα της.

Ο ΑΣΕΠΟΠ Σκύδρας έχει ως κύριο σκοπό
• την συγκέντρωση, τυποποίηση, αποθήκευση και διάθεση των παραγόμενων
προϊόντων των αγροτών
• τον εφοδιασμό των αγροτών με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και Λιπάσματα

Η συγκεκριμένη επιχείρηση ανήκει στις αγροτικές συνεταιριστικές οργανώσεις βάσει θεσμικού πλαισίου για τους αγροτικούς συνεταιρισμούς, τις συλλογικές οργανώσεις και την επιχειρηματικότητα του αγροτικού κόσμου στο οποίο είναι εναρμονισμένα τόσο το καταστατικό όσο και ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας βάσει του Νόμου 4015/2011.
Τα προσφερόμενα προϊόντα της ΟΠ είναι μια μεγάλη γκάμα από φρέσκα φρούτα όπως ροδάκινα εκπύρηνα και συμπύρηνα, νεκταρίνια, βερίκοκα, δαμάσκηνα, κορόμηλα, κεράσια, ακτινίδια, λωτοί, πορτοκάλια, μανταρίνια και λεμόνια για τα οποία υπάρχει η δυνατότητα της άμεσης διάθεσης είτε από τις εγκαταστάσεις αυτής είτε με μεταφορά στις έδρες των υποψήφιων αγοραστών στην εγχώρια αλλά και διεθνή αγορά.
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες της ΟΠ είναι μεταξύ άλλων, η πώληση φυτοπροστατευτικών προϊόντων (εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα) και λιπασμάτων (διαφυλλικά, κρυσταλλικά, κοκκώδη) και η επενοικίαση των διαθέσιμων χώρων της ΟΠ (διαλογητήριο-συσκευαστήριο και θάλαμοι ψύξης) κατά τις περιόδους μειωμένης λειτουργικής χρήσης σε υποψήφιους διακινητές νωπών οπωροκηπευτικών.

Η μελέτη αποτελείται από τέσσερα μέρη:
 Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει την ιστορική αναδρομή του συνεταιριστικού κινήματος στην Ελλάδα, την περιγραφή της μορφής που θα έχει η εν λόγω ΟΠ, τους γενικούς και επιμέρους στόχους αυτής, τα παραγόμενα προϊόντα / υπηρεσίες αυτής, την διάρθρωση και τα καθήκοντα του ανθρώπινου δυναμικού που θα την στελεχώνει και την περιγραφή της αγοράς στόχου (μέγεθος και τάσεις).
 Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει την ανάλυση του περιβάλλοντος της επιχείρησης. Ειδικότερα, σχετικά με το εξωτερικό περιβάλλον αναλύονται οι πολιτικοί, οικονομικοί, κοινωνικοπολιτιστικοί και τεχνολογικοί παράγοντες που το απαρτίζουν (PEST analysis). Επίσης, περιγράφεται η δομή του κλάδου μέσω των πέντε δυνάμεων του Υποδείγματος του Porter. Στην ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της ΟΠ περιγράφονται η δομή, η κουλτούρα και οι πόροι της εταιρείας. Ακολουθεί η ανάλυση SWOT μέσω της οποίας εκτιμώνται οι εσωτερικές δυνάμεις και αδυναμίες της ΟΠ καθώς και οι ευκαιρίες και απειλές που εμφανίζονται στο εξωτερικό περιβάλλον.
 Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει την χρηματοοικονομική ανάλυση της ΟΠ. Πιο συγκεκριμένα αναλύονται τα πάγια στοιχεία της επιχείρησης, το κόστος λειτουργίας, τα αναγκαία κεφάλαια, τα έσοδα της επιχείρησης και τέλος η βιωσιμότητα αυτής.
 Το τέταρτο μέρος περιλαμβάνει θέματα στρατηγικής. Αναλύονται οι στρατηγικές κινήσεις της ΟΠ και εξάγονται συμπεράσματα για τις προτεινόμενες στρατηγικές τόσο σε βραχυχρόνιο όσο και σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

Λέξεις-Κλειδιά: Νωπά Φρούτα, Οργάνωση Παραγωγών, ΑΣΕΠΟΠ Σκύδρας, Υπόδειγμα του Porter, Ανάλυση PEST, Εξωτερικό και Εσωτερικό Περιβάλλον, Χρηματοοικονομική Ανάλυση, Στρατηγικές

ABSTRACT
CASE STUDY FOR THE CREATION OF NEW RURAL COOPERATIVE
BY THE NAME “ASEPOP SKYDRAS”

The current study refers to strategic management issues examining the case creation of new Producer Organisation (PO) in the region of Municipality Skydras by the name ” Rural Cooperative of Processing & Selling Fruits and Vegetables of Skydra” or briefly “ASEPOP Skydras ” and targets to analyze the strategies that the company is going to follow. The strategy consists to an important tool for the company’s connection with her environment and it is found essential for her
viability.

The Producer Organisation of ASEPOP Skydras has main objective
• the gathering, standardizing, warehousing and selling of produced products by
farmers
• the supply of farmers with agrochemicals and fertilizers

This company belongs to the rural co-operative organisations based on the institutional frame for the rural cooperatives, the collective organisations and the business dexterity of rural world in which they are harmonized both the statute and the internal regulation of operation based on Law 4015/2011.
The offered products of the PO are a wide range from fresh fruits such as tableware peaches, nectarines, apricots, plums, sloes, cherries, kiwis, lotuses, oranges, tangerines and lemons. For each one of them exists the ability of direct disposal either from the facilities of the organisation or with transport in the location of prospective buyers both in domestic and international market. The offered services of the PO are among others the selling of plant-protection products ( insecticides, acaricides, fungicides, herbicides) and fertilizers (foliar, crystalline, granular) and the renting of the available areas of the PO (fruit sorting and packing areas, cooling chambers) during periods of reduced operational use in fruit and vegetable traders.

Four parts constitute the study:
 The first part includes the historical retrospection of cooperative movement in Greece, the description of form that the PO will take, general and individual objectives of her, the produced products / services of her and the structure, the duties of human resources that will staff her and the description of target market (size and tendencies).
 The second part includes the analysis of the company’s environment. Specifically, this part analyzes the political, economical, sociocultural and technological factors that compose the external environment (PEST analysis). Furthermore, the structure of the branch is described through Porter’s five forces. The analysis of the PO’s internal environment includes the description of structure, culture and means of the company. SWOT analysis estimates PO’s internal strengths and weaknesses, and opportunities and threats, which appear in the external environment.
 The third part includes the financial analysis of the PO. More specifically, this part analyzes the assets of the PO, the operating costs, the necessary resources, the revenues and finally the sustainability of the PO.
 The fourth part of the dissertation includes strategy issues. In this point of the study, PO’s strategic movements are analyzed and conclusions come up in relation to suggested strategies for short term and long term period.

Key-Words: Fresh Fruits, Producer Organisation, ASEPOP Skydras, Porter’s Model, PEST Analysis, Internal and External Environment, Financial Αnalysis, Strategies

Scroll to top