ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Υλικό για Τεχνικούς Φυτικής Παραγωγής»

Ασημίνα Σ. Πάνου

Εξεταστική Επιτροπή
κα Κωστοπούλου Κωνσταντίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Πληροφορικής (επιβλέπουσα καθηγήτρια)
κος Γιαλούρης Κωνσταντίνος, Καθηγητής, Εργαστήριο Πληροφορικής
κος Κουτσούρης Αλέξανδρος, Καθηγητής, Εργαστήριο Γεωργικών Εφαρμογών, Αγροτικών Συστημάτων & Αγροτικής Κοινωνιολογίας

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι πρώτον, η επισκόπηση και καταγραφή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού με έμφαση στις κινητές ηλεκτρονικές εφαρμογές και εφαρμογές ηλεκτρονικού εμπορίου για τον γεωργικό τομέα προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικά/ διδακτικά σενάρια σχετικά με θέματα φυτικής παραγωγής σε μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» και δεύτερον, η ανάπτυξη εκπαιδευτικών/ διδακτικών σεναρίων και μικροδιδασκαλιών σε γνωστικά αντικείμενα που αφορούν μαθητές Επαγγελματικών Λυκείων ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής».
Στο πλαίσιο της εργασίας αυτής, αρχικά δίνεται μια γενική αναφορά στις πλατφόρμες ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία επισκόπησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για χρήση σε γνωστικά αντικείμενα της ειδικότητας «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής» το οποίο συλλέχθηκε και καταγράφηκε βάσει συγκεκριμένων χαρακτηριστικών. Ακολούθως, παρουσιάζονται ιστότοποι και κινητές ηλεκτρονικές εφαρμογές που αφορούν στο γεωργικό τομέα και δημιουργήθηκαν στην Ελλάδα και γίνεται αναφορά στις έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου και ηλεκτρονικού μάρκετινγκ. Έπειτα, παρουσιάζονται εκπαιδευτικά σενάρια και μικροδιδασκαλίες σχετικά με θέματα φυτικής παραγωγής τα οποία δημιουργήθηκαν με το υλικό που συλλέχθηκε στην παρούσα εργασία. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής.

Λέξεις κλειδιά: κινητές εφαρμογές, μικροδιδασκαλία , εκπαιδευτικό σενάριο , αγροτικός τομέας , κινητές αγροτικές εφαρμογές, ηλεκτρονικά καταστήματα.

ABSTRACT
The aim of this paper is firstly, the review and recording of digital educational material with emphasis on mobile electronic applications and e-commerce applications for the agricultural sector in order to be used in educational/ didactic scenarios regarding plant production in Professional Lyceym students for the specialty “Plant Production Technician” and secondly, the development of educational/ didactic scenarios and miicro-lessons in subjects relating to students Profesional specialty Academies “Plant Production Technician”.
In the context of this work, originally given a general reference on the platforms of digital educational material. Then presented statistics overview of digital educational material for use in the disciplines of the specialty “Plant Production Technician” which collected and recorded based on specific attributes. Next, put up websites and mobile electronic applications relating to agriculture and originated in Greece and makes reference to the concepts of e-commerce and e-marketing. Then, we present training scenarios and micro-lessons on crop production issues that were created with the material collected in this work. Finally, presented the conclusions of this thesis.

Keywords: mobile applications, micro-teaching, educational scenario, agricultural sector, mobile agricultural applications, e-shops.