Αντώνιος Ι. Κορνιωτάκης – Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 προβατινών με ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής Και Υδατοκαλλιεργειών (ΕΖΠΥ) – Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας Και Ανάπτυξης

Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλεθτική Στην Αγροτική Ανάπτυξη
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ II: Γεωργικοί Σύμβουλοι Και Επιχειρηματικότητα

Μεταπτυχιακή Εργασία
«Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης και λειτουργίας προβατοτροφικής μονάδας δυναμικότητας 500 προβατινών με ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών»

Μεταπτυχιακός Φοιτητής
Αντώνιος Ι. Κορνιωτάκης

Εξεταστική Επιτροπή
Κ. Τσιμπούκας, Καθηγητής, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης, ΓΠΑ (Επιβλέπων)
Γ. Ζέρβας, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, ΓΠΑ
Ι. Μπιζέλης, Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών, ΓΠΑ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για τη σύσταση μίας νέας επιχείρησης απαιτείται σωρευτικά ο συνδυασμός τριών παραμέτρων. Επιχειρηματικής ιδέας, ομάδας διαχείρισης και κεφαλαίου. Ο «οδικός χάρτης» που βοηθά τον υποψήφιο επιχειρηματία να αποκρυσταλλώσει τις ιδέες και να επικεντρώσει την προσοχή του στην εφαρμογή των κατάλληλων πολιτικών που θα οδηγήσουν στην υλοποίηση των ιδεών αυτών καλείται επιχειρηματικό σχέδιο. Το επιχειρηματικό σχέδιο αποτυπώνει μία μεσο-μακροπρόθεσμη πρόβλεψη
για την πορεία της επιχείρησης και τις μεταβολές του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντός της, δίνοντας έμφαση στα πλεονεκτήματα και αναγνωρίζοντας τις αδυναμίες της επιχείρησης. Πάνω από όλα όμως δείχνει τον επιδιωκόμενο στόχο και την ανάλυση της μεθόδου για την επίτευξη του τελικού προορισμού. Σκοπός της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι να παρουσιαστεί και να αξιολογηθεί επενδυτικό σχέδιο για την ίδρυση, εγκατάσταση και λειτουργία μιας προβατοτροφικής μονάδας 500 προβάτων φυλής Χίου στην περιοχή Χάρμα του Νομού Καρδίτσας.
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται γενικά στοιχεία που αφορούν την οικονομική σημασία του αγροτικού τομέα και ιδιαίτερα της ζωικής παραγωγής τόσο σε εγχώριο όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εκτενέστερη αναφορά γίνεται για τον κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας, τις προοπτικές και τα προβλήματά του.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται το όραμα, η αποστολή, η ομάδα διαχείρισης και τα προϊόντα της υπό σύστασης επιχείρησης, αναλύοντας τον τρόπο σκέψης και λήψης αποφάσεων της διοίκησης για σημαντικές παραμέτρους του επενδυτικού έργου, όπως η περιοχή εγκατάστασης της μονάδας και η επιλογή των κατάλληλων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και ζωικού κεφαλαίου. Ταυτόχρονα γίνεται μία πρώτη προσέγγιση του πλάνου παραγωγής που θα ακολουθήσει η διοίκηση,
καθώς και μία ανάλυση του σκεπτικού της στρατηγικής της απόφασης για ιδιοπαραγωγή ζωοτροφών.
Στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στο στρατηγικό προγραμματισμό της επιχείρησης με ανάλυση τόσο του εξωτερικού περιβάλλοντος εντός του οποίου δραστηριοποιείται (ανάλυση PEST, ανάλυση των πέντε δυνάμεων του PORTER και ανάλυση συμπεριφοράς καταναλωτή) όσο και του εσωτερικού της περιβάλλοντος, με σκοπό να αναδειχθούν τα δυνατά και αδύνατα σημεία, οι ευκαιρίες και απειλές (ανάλυση SWOT). Στη συνέχεια επιχειρείται μέσω της τμηματοποίησης της αγοράς ο καθορισμός της αγοράς στόχου και αναλύεται το μίγμα μάρκετινγκ (Προϊόν, Διανομή, Προβολή, Τιμολόγηση). Στο τέλος παρατίθεται μία σύντομη αναφορά στο μακροχρόνιο στρατηγικό σχεδιασμό της επιχείρησης.
Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται η χρηματοοικονομική ανάλυση της επιχείρησης με αναφορά στο αρχικό κόστος εγκατάστασης και τις πηγές χρηματοδότησής του και εκτενή αναφορά στο κόστος παραγωγής ζωοτροφών, στο κόστος διατροφής και στο λειτουργικό κόστος της μονάδας. Στη συνέχεια βάσει των παραμέτρων που καθορίζονται στο μοντέλο παραγωγής υπολογίζονται, μέσω της χρήσης των υπολογιστικών φύλλων (Excel), τα προβλεπόμενα αποτελέσματα χρήσεων, οι
ταμιακές ροές και οι ισολογισμοί για μία περίοδο 10 ετών ενώ ακολουθεί η αξιολόγηση της επένδυσης με τη μέθοδο της καθαρής παρούσας αξίας, του εσωτερικού βαθμού απόδοσης και της περιόδου επανείσπραξης κεφαλαίου. Τέλος γίνεται μία σύγκριση αποτελεσμάτων μεταξύ του κανονικού και ενός δυσμενούς σεναρίου και παρατίθεται μία προσωπική αξιολόγηση του συγγραφέα κατά πόσο είναι συμφέρουσα μία επένδυση στο κλάδο της αιγοπροβατοτροφίας βάσει της ανάλυσης που έχει προηγηθεί.

ABSTRACT
The establishment of a new business requires cumulatively the combination of three parameters. Business concept, management team and capital. The “road map” to help the entrepreneur candidate to crystallize ideas and to focus on the implementation of appropriate policies that will lead to the realization of these ideas is called business plan. The business plan reflects a medium to long term forecast of the business course, as well as the changes of the external and internal business environment by emphasizing the advantages and recognizing the weaknesses of the company. But above all it shows the objective and analytic method to reach the final target. The purpose of this
thesis is to present and evaluate an investment project for the establishment, installation and operation
of a 500 Chios breed sheep capacity unit in the area Harma of Karditsa region.
The first chapter provides general information on the economic importance of the agricultural sector, particularly livestock production, both domestically and at a European level. A more detailed reference is made to the prospects and problems of the sheep and goat sector.
The second chapter presents the vision, the mission, the management team and the products of the new founded company, analyzing the way of thinking and making management decisions on important aspects of the investment project, such as the installation area of the unit and the choice of appropriate livestock buildings and livestock. At the same time there is a first approach to the production plan that will be followed by the management team and an analysis of the grounds of feed production strategic decision.
The third chapter refers to the strategic planning of the company by analyzing both the external environment in which it operates (PEST analysis, PORTER analysis and consumer behavior analysis) and the internal environment, in order to highlight the strengths and weaknesses, as well as the opportunities and threats of the business concept (SWOT analysis). Then, through segmentation, the target market is defined followed by an analysis of the marketing mix 4Ps (Product, Place, Promotion, Pricing). In the end, a brief reference to the long-term strategic planning of the company is presented.
The fourth chapter presents the financial analysis of the company with reference to the initial installation cost and its funding sources and extensive reference to feed costs, the maintenance costs and the operating costs of the unit. Then based on the parameters specified in the production model, the operating results, the cash flows and the balance sheets for a period of 10 fiscal years followed by an assessment of the investment with the net present value method, IRR and capital payback period are being calculated, through the use of spreadsheets (Excel). Finally, a comparison of results between the standard and an adverse scenario is presented, followed by a personal evaluation of the writer whether it is profitable or not, to proceed in an investment in the sheep and goat industry based on the analysis that preceded.

Scroll to top