ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ

«Κατανάλωση και συμπεριφορά καταναλωτή αλιευτικών προϊόντων συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας στο περιβάλλον της οικονομικής κρίσης»

Ανδρέας Ν. Παπαμιχαλόπουλος

 

ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  1. Γεώργιος Μαλινδρέτος, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας, Σχολή Περιβάλλοντος Γεωγραφίας και Εφαρμοσμένων Οικονομικών, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Επιβλέπων
  2. Ελένη Μήλιου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος
  3. Ναυσικά Καρακατσούλη, Επίκουρος Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών, Σχολή Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μέλος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Σκοπός της παρούσας ερευνητικής μελέτης είναι η διερεύνηση του βαθμού κατανάλωσης και της καταναλωτικής συμπεριφοράς των αλιευτικών προϊόντων στο δυσμενές περιβάλλον της οικονομικής κρίσης.

Η έρευνα διεξήχθη σε τυχαίο δείγμα 190 καταναλωτών του Νομού Αττικής, Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης επαρχίας της Ελλάδας και η συλλογή των στοιχείων πραγματοποιήθηκε με την χρήση ενός δομημένου ερωτηματολογίου. Η κύρια μέθοδος συμπλήρωσης ήταν η συνέντευξη μέσω διαδικτύου, ενώ σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιήθηκε και η προσωπική συνέντευξη. Τα θέματα των ερωτήσεων αφορούσαν τον βαθμό προτίμησης των αλιευτικών προϊόντων (συλλεκτικής αλιείας και υδατοκαλλιέργειας), την αξιολόγηση της τιμής και της ποιότητά τους, τους προσδιοριστικούς παράγοντες αγοράς, τα σημεία διάθεσης και πώλησης, τα κυριότερα είδη ιχθύων, μαλακίων και οστρακοειδών που προτιμώνται, την συχνότητα κατανάλωσης των αλιευτικών προϊόντων, τον βαθμό προτίμησης αναφορικά με το επίπεδο επεξεργασίας και μεταποίησης, την κατανάλωση μετά την οικονομική κρίση, την ενδεχόμενη υποκατάσταση του κρέατος, την συμβολή της διαφήμισης και τις γνώσεις των καταναλωτών αναφορικά με τα βιολογικά αλιευτικά προϊόντα.

Από τα αποτελέσματα και την συλλογή κάποιων επιπρόσθετων στοιχείων διαφαίνεται ότι υπάρχει διαφοροποίηση μεταξύ των καταναλωτών η οποία σχετίζεται με τα ιδιαίτερα δημογραφικά, κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων. Ως γενικό συμπέρασμα θα μπορούσε να ειπωθεί ότι οι καταναλωτές εμφανίζουν μια δυσπιστία προς τα αλιευτικά προϊόντα και ειδικότερα σε αυτά που προέρχονται από τις υδατοκαλλιέργειες, πράγμα που αποτελεί σημαντικό στοιχείο για περαιτέρω διερεύνηση.

Επιστημονική περιοχή μελέτης: Αθήνα, Αττικής

Λέξεις – κλειδιά : αλιευτικά προϊόντα, καταναλωτική συμπεριφορά, οικονομική κρίση, διαφοροποίηση προϊόντων. 5

ABSTRACT

The aim of the present inquiring study is to investigate the degree of consumption and the consumer behavior of fishery products in the harsh environment of financial crisis.

The survey was conducted on a random sample of 190 consumers of Attica prefecture, Thessaloniki prefecture and the wider province of Greece and the collection of data was carried out using a structured questionnaire. The main filling method was the interview via internet and to a lesser extent the personal interview was used as well. The issues of the questions concerned the degree of preference of fishery products (collecting fisheries and aquaculture), the evaluation of price and quality, the determinants purchasing factors, the outlet and selling points, the main species of fish, mollusks and crustaceans which are preferred, the frequency of consumption of the fishery products, the degree of preference in relation to the processing and remaking level, the consumption following the financial crisis, the possible substitution of meat, the contribution of advertising and the knowledge of consumers in relation to organic fish products.

According to the results and the collection of some additional information it emerges that there is a differentiation among consumers, which is related to the particular demographic, social, and economic characteristics of asked people. As a general conclusion it could be said the consumers show distrust to fishery products and particularly to those coming from aquaculture, and that is an important element for further research.

Scientific study area: Athens, Attica

Keywords: fishery products, consumer behavior, financial crisis, product differentiation