Αναστασία Ν. Γιαπιτζάκη – «Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης εταιρείας παραγωγής και διάθεσης φυσικών καλλυντικών στην Κρήτη»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής & Υδατοκαλλιεργειών

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ
«Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης εταιρείας παραγωγής και διάθεσης φυσικών καλλυντικών στην Κρήτη»

Αναστασία Ν. Γιαπιτζάκη

Εξεταστική Επιτροπή
Μαλινδρέτος Γ. (επιβλέπων), Επίκουρος Καθηγητής Χαροκόπειου Παν/μιου Αθηνών.
Χαδιώ Στ., Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γ.Π.Α.
Χαρουτουνιάν Σ., Καθηγητής Γ.Π.Α.

Αθήνα 2017

ΠEΡΙΛΗΨΗ

Στις μέρες μας, οι καταναλωτές βαίνουν σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, τόσο για τους ίδιους όσο και για τις οικογένειες τους. Γι’ αυτό και επενδύουν σε προϊόντα φιλικά προς το περιβάλλον, με όσο το δυνατόν λιγότερες χημικές ουσίες, χωρίς βέβαια η αποτελεσματικότητα τους να διαφέρει από τα συμβατικά ήδη υπάρχοντα καλλυντικά. Στη διπλωματική αυτή εργασία µε θέμα: «Επιχειρηματικό σχέδιο ίδρυσης εταιρείας παραγωγής και διάθεσης φυσικών καλλυντικών στην Κρήτη» εξετάζεται η ικανότητα δημιουργίας ενός επιχειρηματικού σχεδίου και αναλύονται οι προσδιοριστικοί παράγοντες, οι στρατηγικές καθώς και οι ενέργειες μάρκετινγκ που αφορούν την δημιουργία μιας καθετοποιημένης εταιρείας καλλυντικών και την εισαγωγή των προϊόντων της στη Γερμανική αγορά.
Κρίνεται σκόπιμο πριν την δημιουργία του επιχειρηματικού σχεδίου να γίνει μια εκτενή παρουσίαση του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων στην Γερμανία προκειμένου να αντιληφθεί ο αναγνώστης την Γερμανική πραγματικότητα καθώς και τις κατευθυντήριες δυνάμεις που λειτουργούν στον χώρο. Παρουσιάζονται οι στρατηγικές που έχουν στη διάθεσή τους τα στελέχη των επιχειρήσεων προκειμένου να ολοκληρώσουν µε επιτυχία το εγχείρημα της εισαγωγής προϊόντων μιας νέας εταιρείας φυσικών καλλυντικών στην γερμανική αγορά. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει τις κύριες στρατηγικές εισαγωγής μιας νέας εταιρείας παραγωγής φυσικών καλλυντικών στη γερμανική αγορά, προκειμένου να επιτευχθεί η προβολή των προϊόντων της στη γερμανική αγορά.
Βασικές συνιστώσες της ανάλυσής µας θα είναι η αναγκαιότητα ύπαρξης φυσικών καλλυντικών προϊόντων στη γερμανική αγορά., η τμηματοποίηση της αγοράς, η τιμολόγηση, η επικοινωνία με την αγορά, αλλά και η προώθησή τους. Αυτό άλλωστε προκύπτει από την παρακολούθηση του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων, κάτω από το πρίσμα ενός δυναμικού μάρκετινγκ.
Λέξεις κλειδιά: επιχειρηματικό σχέδιο, φυσικά καλλυντικά, γερμανική αγορά

ABSTRACT

Nowadays, consumers go into a healthier lifestyle, both for themselves and for their families. For this reason, they invest in products, which are environmentally friendly, making sure that there are no chemical substances, without it been less effective when compared to the conventional cosmetics. The present post-graduate dissertation has as subject: “Business plan of establishment a company in Crete, which will product and will distribute natural cosmetics ” examines the ability of creation a business plan, analyzing the determinants factors, the strategies and the marketing activities, which are relate to the creation of an integrated cosmetic company and the promotion of its products in the German market.
It is necessary to become a comprehensive presentation of the cosmetics industry in Germany before the creation of the business plan, so the reader will understand the German reality and its driving forces that they operate in German market. It is presented the strategies which are available to business executive managers to succeed in introducing new products of a new natural cosmetic company in the German market .
Key components of our analysis is the necessity of cosmetic products on the German market, the market segmentation, the pricing, the communication with the market and the promotion of these products, too. This is the result from the monitoring of the business external environment, under the light of a marketing force.
Keywords: business plan, natural cosmetics, German market

Scroll to top