«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ: Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΣΠΑΤΩΝ»

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

ΑΘΗΝΑ Δ. ΚΑΖΑΝΑ

Εξεταστική Επιτροπή

Κωνσταντίνος Τσιμπούκας-Καθηγητής

Σταύρος Τσουκαλάς-Αναπληρωτής Καθηγητής

 Παύλος Καρανικόλας–Επίκουρος Καθηγητής

ΑΘΗΝΑ 2015

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών στους αμπελοκαλλιεργητές της περιοχής των Σπάτων Αττικής. Το αρχικό ερέθισμα για την εκπόνηση της εργασίας ήταν οι συνεχώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες στην χώρα μας αλλά και παγκοσμίως, η εξέλιξη της Γεωπονικής Επιστήμης και του Νομικού και Κανονιστικού Πλαισίου που ρυθμίζει την άσκηση της γεωργίας και της συνεταιριστικής λειτουργίας, καθώς και οι ολοένα αυξανόμενες πιέσεις των αγορών αλλά και των καταναλωτών για προϊόντα ποιότητας που θα αναδεικνύουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του τόπου προέλευσής τους. Ήταν όμως και η ανάγκη για αύξηση των αποδόσεων και του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και ειδικότερα των μελών του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Σπάτων. Μέσα από αυτήν την περιπτωσιολογική μελέτη βλέπουμε πώς μπορεί να στηθεί αυτός ο «μηχανισμός» παροχής συμβουλών, που με την επιτυχή εφαρμογή του μπορεί να οδηγήσει σε βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων και στην πιο ορθολογική διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Το συγκεκριμένο σύστημα παροχής γεωργικών συμβουλών, κατ’ αρχάς στηρίχθηκε σε μια λεπτομερή επιτόπια έρευνα που διεξήχθη στην περιοχή των Σπάτων κατά το διάστημα Μαΐου–Αυγούστου 2015 και περιελάμβανε συνεντεύξεις με αντιπροσωπευτικό δείγμα τριάντα πέντε αμπελοκαλλιεργητών του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Σπάτων. Ο απώτερος σκοπός της έρευνας ήταν η συγκέντρωση στοιχείων για τα κυριότερα διαρθρωτικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Στην συνέχεια προχωρήσαμε σε ανάλυση των στοιχείων της επιτόπιας έρευνας και μέσω των μεθόδων της συγκριτικής ανάλυσης και του benchmarking εντοπίσαμε τα αδύναμα σημεία των εκμεταλλεύσεων και μπορέσαμε να προτείνουμε στοχευμένες και εφαρμόσιμες γεωργικές συμβουλές που παροτρύνουν την συνεργασία των παραγωγών με εξειδικευμένους επιστήμονες ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα που δεν είναι άλλο από την ουσιαστική βελτίωση της αμπελοκαλλιέργειας της περιοχής.

Η διαδικασία ανάπτυξης του συστήματος παροχής γεωργικών συμβουλών μπορεί και πρέπει να αποτελέσει ένα αξιόπιστο και χρήσιμο εργαλείο για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της απόδοσης και της αποτελεσματικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Αμπελουργικού Συνεταιρισμού Σπάτων.

ABSTRACT

ʽʽDevelopment of farm advisory system: the case study of Viticultural Cooperative of Spata.ʼʼ

The objective of this thesis is to develop a farm advisory system for the winegrowers of the area of ​​Spata, Attica. The initial stimulus for the development of the current study was the ever-changing socio-economic conditions in our country and worldwide in addition to the development of Agricultural Science and the Legal and Regulatory Framework that governs the practice of farming and the cooperative operation, as well as the ever increasing pressure of the markets and consumers for quality products that will highlight the particular characteristics of their place of origin. Also, a strong urge for higher yields and farm family income has been identified in general and that of the members of Viticultural Cooperative of Spata in particular. Through this case study we describe how this “mechanism” of farm advisory system may be implemented and how such a successful implementation may lead to better economic results and a more rational farm management.

This farm advisory system was based upon a thorough field research conducted in the region of Spata during the period May-August 2015; it included interviews with a sample of thirty-five winegrowers of Viticultural Cooperative of Spata. The ultimate purpose of the survey was to collect data on the main structural and economic characteristics of their farms. Then the fieldwork data were processed and analyzed and by the use of methods of comparative analysis and benchmarking weaknesses of their farms were identified. After that, targeted and practical agricultural advices were given, which urged the producers to cooperate with specialists in order to obtain the desired result which is no other than the substantial improvement of viticulture in the region.

The development process of the farm advisory system can and should be a reliable and useful tool for improving competitiveness, efficiency and effectiveness of the vineyard farms that compose the Viticultural Cooperative of Spata.