ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – «Συγκριτική μελέτη και διερεύνηση της επενδυτικής δυνατότητας ΑΦΦ στην χώρα μας, και σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που καλλιεργούν τα ίδια είδη.»

ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

Μεταπτυχιακή Διατριβή
«Συγκριτική μελέτη και διερεύνηση της επενδυτικής δυνατότητας ΑΦΦ στην χώρα μας, και σύγκριση με άλλες Ευρωπαϊκές χώρες που καλλιεργούν τα ίδια είδη.»

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Δ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

Εξεταστική Επιτροπή
Φάλια Οικονόμου, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (επιβλέπουσα)
Κωνσταντίνος Τσιμπούκας, Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Παύλος Καρανικόλας, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Οι μεσογειακές χώρες έχουν αποτελέσει στο πέρασμα των αιώνων πνεύμονες καλλιέργειας και ανάπτυξης μεγάλων πληθυσμών του φυτικού κόσμου. Όσον αφορά την Ελλάδα, σε αυτή φύονται πάνω από 5500 φυτά εκ των οποίων τα 1300 είναι ενδημικά. Από την μυθική και ιστορική εποχή της Ελλάδας, τους θεραπευτές Χείρωνα, Ασκληπιό, Ιπποκράτη και τα συγγράμματα του Αριστοτέλη Περί Φυτών, μέχρι τη λαϊκή παράδοση και τους βοτανολόγους των νεότερων χρόνων, τα φυτά, ήταν βότανα. Η θεραπευτική τους αξία αναπαρίσταται τόσο στον πολιτιστική μας παράδοση όσο και στις μεθόδους εφαρμογής τους, ενώ οι χρήσεις τους αφορούν τόσο τα καλλυντικά και την φαρμακευτική όσο και τη βιομηχανία τροφίμων και ποτών.
Δυστυχώς στη σύγχρονη εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από γρήγορους ρυθμούς και έντονη βιομηχανοποίηση, τα αρωματικά και φαρμακευτικά φυτά παραμερίστηκαν προς χάριν χημικών προϊόντων και σκευασμάτων, τα οποία παράγονται σε μεγαλύτερες ποσότητες μαζικά και σε χαμηλότερη τιμή. Παρόλα αυτά στις μέρες μας οι καταναλωτές δείχνουν να αναζητούν και πάλι ποιότητα και αξία στα προϊόντα που χρησιμοποιούν, δίνοντας και πάλι προβάδισμα στα φυσικά προϊόντα. Οι ερευνητικές προσπάθειες προς αξιοποίηση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών έχουν συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της ζήτησης για Α/Φ φυτά.
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται μία σε βάθος παρουσίαση των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών τα οποία αναπτύσσονται στην Ελλάδα. Σκοπός της εργασίας είναι να μελετηθούν οι δυνάμεις και οι αδυναμίες του τομέα, οι απειλές και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται προκειμένου να προταθούν στρατηγικές για την περαιτέρω ανάπτυξη και επένδυση στην καλλιέργεια και εμπορία των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών. Παράλληλα παρουσιάζεται η αγορά της Ιταλίας, η οποία διαθέτει ισχυρά ανταγωνιστικό προφίλ στον χώρο των Α/Φ φυτών, ούτως ώστε να επιτραπεί η σύγκριση στις δυνατότητες επένδυσης σε ορισμένα αρωματικά/ φαρμακευτικά φυτά μεταξύ των δύο αυτών μεσογειακών χωρών.

Comparative study and exploration of the AFP investment opportunity in our country, and comparison with other European countries that cultivate the same species.

ABSTRACT
The mediterranean countries have been for centuries the mother of cultivation and development of large populations of the plant world. There are over 5500 plants in Greece, of which 1300 are endemic. From the mythical and historical times of Greece, the healers Chiron, Asclepius, Hippocrates , until the folk tradition and the modern herbalists, the plants, were herbs. Their curative value is reflected both in our cultural tradition and in their methods, while their uses include both the cosmetics and pharmaceuticals, food and beverage industries.
Unfortunately in the modern age, that is characterized by rapid growth and intensive industrialization, aromatic and medicinal plants have been abandoned for chemicals products, which are produced in large quantities and at a lower price.
However, nowadays consumers seem to be looking for quality and value in the products they use, giving a leed to the natural products.
Research efforts to exploit aromatic and medicinal plants have made a significant contribution to boosting demand for Μ / Α plants.
The present paper attempts to give an in-depth presentation of the aromatic and medicinal plants that are grown in Greece.
The purpose of this work is to study the strengths and weaknesses of the sector, the threats and opportunities presented in order to propose strategies for further development and investment in the cultivation and marketing of aromatic medicinal plants. At the same time the Italian market is presented, which has a strong competitive profile in the field of Μ / Α plants, in order to allow comparisons of the investment potential of certain aromatic / medicinal plants between these two Mediterranean countries.

Scroll to top