ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ
«Επιχειρηματικό Σχέδιο Δημιουργίας Μονάδας Παραγωγής, Συσκευασίας – Τυποποίησης Και Εμπορίας Φρέσκων Κερασιών Και Ακτινιδίων Στην Περιοχή Της Σκύδρας, Νομός Πέλλας»

Άννα Η. Ευσταθιάδου

Εξεταστική Επιτροπή
Καρανικόλας Παύλος, Επίκουρος Καθηγητής
Μαλινδρέτος Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Επιβλέπων)
Ρούσσος Πέτρος, Αναπληρωτής καθηγητής

Αθήνα 2019

ΠEΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα μελέτη παρουσιάζει μια αγροτική μονάδα παραγωγής κερασιών και ακτινιδίων εξετάζοντας την επέκταση των δραστηριοτήτων της. Συγκεκριμένα εξετάζει την επέκταση της επιχείρησης από την παραγωγή, στην συσκευασία – τυποποίηση και στην εμπορία και στην διακίνηση των προϊόντων της. Παρουσιάζεται ένα επιχειρηματικό σχέδιο στοιχειοθετημένο με εμπειρικά δεδομένα. Αρχικά, πραγματοποιείται ανάλυση του κλάδου των οπωροκηπευτικών, στον οποίο και ανήκουν αυτά τα προϊόντα. Επιπλέον, εξετάζεται το εξωτερικό και εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης και η στρατηγική Μάρκετινγκ της επιχείρησης. Συγκεκριμένα, στο εξωτερικό περιβάλλον αναλύεται το μάκρο-περιβάλλον, Πολιτικό, Οικονομικό, Κοινωνικό και Τεχνολογικό (P.E.S.T. Analysis) που διαφαίνεται πως η στροφή των καταναλωτών σε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής έχει θετικό αντίκτυπο στον κλάδο των οπωροκηπευτικών, και το μίκρο-περιβάλλον της επιχείρησης (Porter Analysis), που διαπιστώνεται πως η σχετικά εύκολη εισαγωγή μιας επιχείρησης στον κλάδο και ο υψηλός ανταγωνισμός εντός αυτού, είναι δύο παράγοντες οι οποίοι δεν επηρεάζουν σημαντικά την συγκεκριμένη επιχείρηση. Επίσης, παρουσιάζονται τα δυνατά και αδύναμα σημεία, οι ευκαιρίες και οι κίνδυνοι μιας τέτοιας επαγγελματικής κίνησης (S.W.O.T. Analysis) σε επίπεδο κλάδου και σε επίπεδο επιχείρησης. Τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης αυτής είναι η καθετοποιημένη δραστηριότητά της, η πολυετής εμπειρία της αλλά και το μεγάλο μέγεθός της. Στο εσωτερικό περιβάλλον αναλύονται τα δύο προϊόντα της επιχείρησης, τα χαρακτηριστικά τους και οι ιδιαιτερότητές τους. Ο στόχος είναι η καλύτερη κατανόηση, ανάλυση και παρουσίαση του οικονομικού σχεδιασμού της επένδυσης αυτής και της χρηματοοικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Από την ανάλυση του επιχειρηματικού σχεδίου συμπεραίνεται ότι είναι προς όφελος της επιχείρησης, η επέκταση των παραγωγικών δραστηριοτήτων της στην συσκευασία – τυποποίηση, αλλά, και στην εμπορική διαχείριση και διακίνηση των προϊόντων της.

Λέξεις – Κλειδιά: αγροτική μονάδα παραγωγής, επέκταση δραστηριοτήτων, τυποποίηση, διακίνηση, εμπορία 

ABSTRACT
“Business plan for the establishment of a production unit, packing-standardization and marketing of fresh cherries and kiwis in the area of Skydra, Pella municipality”
The current Thesis presents an agricultural cherries and kiwis’ production unit examining the performance of its activities’ expansion. In particular, it examines the expansion of the company from a pure production unit to packaging, merchandising and marketing of its products. More specifically, a business plan based on empirical data is being studied. Initially, there is an analysis of the fruit and vegetable sector to which these products belong. Also, the company’s external, internal environments and strategic marketing plan are examined. In particular, the external environment analyzes the macro-environment, Political, Economical, Social, Technological (P.E.S.T. Analysis), which shows that the shift of consumers towards a healthier way of life has a positive impact on the fruit and vegetable sector. The analysis of the micro-environment of the enterprise (Porter Analysis) shows that the relatively easy introduction of a business into the industry and the high competition therein are two factors that do not significantly affect the particular business. We also study the Strengths and Weaknesses, Opportunities and Threats of such a professional movement (S.W.O.T. Analysis) at sectoral and company level. The advantages of this business are: a. its vertically integrated activity, b. its many years of experience and c. its large size. The internal environment analyzes the two products of the company, their characteristics varieties and their specifics. The goal is to better understand, analyze and present the financial planning of this investment and the financial situation of the company. Finally, the conclusion of this Thesis is that it is in the interest of the enterprise (cherries and kiwis’ production unit) to extend its activities from managing the packaging and standardization to the commercial management and distribution of its own products.

Key Words: business development, kiwis & cherries production unit, marketing, fresh vegetable market