Συχνες Ερωτησεις

Υποψήφιοι φοιτητές

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι τμημάτων Γεωπονικών και λοιπών Θετικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών Πανεπιστημίων του εσωτερικού και ισότιμων τμημάτων των αναγνωρισμένων ιδρυμάτων του εξωτερικού, καθώς και πτυχιούχοι Τμημάτων των Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
Το ανώτατο όριο είναι εξήντα (60) φοιτητές κατ’ έτος.
Η διαδικασία εισαγωγής αρχίζει με τη δημοσιοποίηση προκήρυξης με την οποία προσκαλούνται να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές και ολοκληρώνεται με τη συνέντευξη και την επιλογή των υποψηφίων από τη διοίκηση του Προγράμματος.
1. Ο γενικός βαθμός πτυχίου. 2. Η γνώση της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο που, κατά την κρίση της επιτροπής επιλογής, θα επιτρέψει στον φοιτητή να ανταποκριθεί με επάρκεια στο σύνολο των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων. 3. Η προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου και σχετική επαγγελματική εμπειρία. 4. Δύο συστατικές επιστολές. 5. Η προσωπική συνέντευξη. 6. Κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
1. Έντυπη αίτηση 2. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας. 3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων του εξωτερικού συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται). 4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας. 5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα. 6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας. 7. Δύο συστατικές επιστολές. 8. Δίπλωμα ή πιστοποιητικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας και τυχόν άλλων ξένων γλωσσών. 9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη.

Σπουδές

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις - υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.
Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, που οδηγεί στην απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι τρία ακαδημαϊκά εξάμηνα, περιλαμβανομένης και της εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. Η διάρκεια του προγράμματος μερικής φοίτησης μπορεί να είναι μέχρι έξι (6) ακαδημαϊκά εξάμηνα.
Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχεται και ως μερικής φοίτησης και η ανακατανομή των μαθημάτων στα επιπλέον εξάμηνα του Προγράμματος γίνεται με απόφαση της Ε.Δ.Ε.
Ύστερα από την ολοκλήρωση των σπουδών, την επιτυχή εξέταση, καθώς και την ολοκλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων των φοιτητών, απονέμεται το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».
Το ύψος των διδάκτρων για το ακαδημαϊκό έτος 2016-207 ανέρχεται στο ποσό των 4.000 ευρώ.
Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές δικαιούνται τις παροχές που προσφέρονται και σε προπτυχιακό επίπεδο, δηλαδή φοιτητική ταυτότητα και δελτίο ειδικού εισιτηρίου (πάσο), καθώς και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Eίναι δυνατή η χορήγηση υποτροφίας σε φοιτητή/φοιτητές που έχουν συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία σε κάθε εξάμηνο.Το ύψος και ο αριθμός των υποτροφιών καθορίζεται κάθε χρόνο από τη Συντονιστική Επιτροπή του Δ.Π.Μ.Σ. και εγκρίνεται από την Ε.Δ.Ε.
Για την επίτευξη κερδοφόρας λειτουργίας, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη εξειδικευμένων επιστημόνων που θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις παραγωγής και οικονομίας, ώστε ως σύμβουλοι ή στελέχη των μονάδων παραγωγής, θα παρέχουν αποτελεσματικέςυπηρεσίες στην λειτουργία και τη διοίκησή τους. Ιδιωτικές ή και δημόσιες δομές που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτές τις επιχειρήσεις, έχουν ανάγκη αντίστοιχων στελεχών (πιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις προμήθειας γεωργικών εφοδίων, μελετητικά γραφεία κλπ.). Για την ανάπτυξη της υπαίθρου υπάρχει ανάγκη εξειδικευμένων στελεχών (σε Αναπτυξιακές εταιρείες, γραφεία μελετών, Περιφέρειες κλπ.), που θα διαθέτουν τις απαραίτητες γνώσεις σχεδιασμού, παρακολούθησης και αξιολόγησης τοπικών/περιφερειακών προγραμμάτων ανάπτυξης. Επιπλέον, οι απόφοιτοι θα αποκτήσουν τις απαραίτητες τεχνικοοικονομικές γνώσεις, ώστε να είναι σε θέση να ιδρύσουν και να λειτουργήσουν με επιτυχία δικές τους επιχειρήσεις στους παραπάνω τομείς.