Το Πρόγραμμα Σπουδών του ΔΠΜΣ έχει καταρτισθεί έτσι, ώστε να καλύπτει με επάρκεια τις προδιαγραφές αντίστοιχων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε διεθνές επίπεδο που αφορούν στο Farm Business Management. Είναι άλλωστε το μοναδικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα στην χώρα μας που καλύπτει τα συγκεκριμένα επιστημονικά πεδία.

Όμως δεν σταματάμε εδώ: η προσπάθεια ανανέωσης και προσαρμογής της διδακτέας ύλης στις υφιστάμενες Θεματικές Ενότητες, καθώς και ο εμπλουτισμός της με καινούργιες, είναι συνεχής και άρρηκτα συνδεδεμένη με τις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και τις πρόσφατες εξελίξεις της επιστήμης:

Από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Α) προστίθενται 2 νέες Θεματικές Ενότητες «Αγροτουρισμός/Εναλλακτικός Τουρισμός και Οικοτουρισμός» και «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου και Εμπειρική Ανάλυση Τιμών στον Αγροδιατροφικό Τομέα»

Η Θεματική Ενότητα «Αγροτουρισμός/Εναλλακτικός Τουρισμός και Οικοτουρισμός» έχει ως στόχο να καθιερώσει την κατανόηση των φοιτητών στις αρχές της διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του Αγροτουρισμού και του Οικοτουρισμού, παρέχοντας τους ένα πλαίσιο για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών οργανισμών.

Η Θεματική Ενότητα «Ειδικά Θέματα Διεθνούς Εμπορίου και Εμπειρική Ανάλυση Τιμών στον Αγροδιατροφικό Τομέα» ασχολείται α) με τις αιτίες και τις συνέπειες του Διεθνούς Εμπορίου, αλλά και τα βασικά εργαλεία που διέπουν την λειτουργία του (ειδικά θέματα δασμών και επιδοτήσεων, ποσοστώσεις και άλλα μη-δασμολογικά μέτρα πολιτικής διεθνούς εμπορίου, προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, ζώνες ελεύθερου εμπορίου κλπ) και β) Αγορές και Προϊόντα Παραγώγων (συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης και επιλογών-futures and options), χρονολογικές σειρές με εφαρμογές στην ανάλυση τιμών, μοντέλα μεταβλητότητας τιμών.

Β) διευρύνεται το περιεχόμενο των Θεματικών Ενοτήτων «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική Παραγωγή» και «Διαχείριση Έργων & Επενδυτικών Σχεδίων»

Η Θεματική Ενότητα «Επιχειρηματικότητα στη Φυτική Παραγωγή» διευρύνεται με την προσθήκη της υποενότητας «Τεχνικές καλλιέργειας καρποφόρων δένδρων», καλύπτοντας ακόμα έναν σημαντικό τομέα ενδιαφέροντος.

Η Θεματική Ενότητα «Διαχείριση Έργων & Επενδυτικών Σχεδίων» επικεντρώνεται σε απαραίτητα θεωρητικά, αλλά κυρίως πρακτικά ζητήματα και με τη διδασκαλία και χρήση Η/Υ θα εφοδιάσει τους φοιτητές με τα απαραίτητα εργαλεία για να α) μπορούν να σχεδιάζουν, να διαχειρίζονται και να φέρουν εις πέρας μικρά η μεσαίου μεγέθους έργα (projects). και β) να μοντελοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια (business plans) με την χρήση του Excel.

Το πρόγραμμα σπουδών είναι ευέλικτο, αφού ο μεγάλος αριθμός Θεματικών Ενοτήτων επιλογής που προσφέρεται επιτρέπει στον φοιτητή να διαμορφώσει το «ατομικό» πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις ανάγκες του.

Επιπλέον, έχει προβλεφθεί η εξ αποστάσεως (σύγχρονη και ασύγχρονη) εκπαίδευση να καλύπτει μεγάλο μέρος της διδασκαλίας. Ευρύτερα έχει ληφθεί κάθε πρόνοια για τη διευκόλυνση της παρακολούθησης των παραδόσεων και της ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, φοιτητών που ήδη εργάζονται ή διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής.