Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», λειτουργεί στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής, Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος του, η απόκτηση και η εφαρμογή των γνώσεων αυτών τόσο στη διοίκηση  επιχειρήσεων – υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών, φυτικής παραγωγής, όσο και αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος αριθμός θεματικών ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σε βάθος απόκτηση τόσο των απαραίτητων γνώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στη ζωική παραγωγή, τις υδατοκαλλιέργειες και τη φυτική παραγωγή, όσο και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Απώτερος σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση) καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών.

Επιπλέον, μέσω του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών όπως και για την στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Οι περισσότερες προσφερόμενες θεματικές ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει την δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών που να καλύπτει τις ανάγκες του, ενώ σημαντικό μέρος της διδασκαλίας θα γίνει εξ αποστάσεως, με σκοπό να διευκολύνει την παρακολούθηση σε φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα μερικής φοίτησης.