Για την εύρυθμη υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, οι φοιτητές, πλήρους και μερικής φοίτησης, οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

Οι φοιτητές δηλώνουν στη γραμματεία του Προγράμματος εγκαίρως και σε κάθε περίπτωση, πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου, τις Θεματικές Ενότητες επιλογής που θα παρακολουθήσουν. Μία Θεματική Ενότητα επιλογής διδάσκεται μόνο εφόσον επιλέξει να την παρακολουθήσει ένας ελάχιστος αριθμός φοιτητών, ο οποίος ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του Προγράμματος ανά έτος.

Η διδασκαλία των Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται ένα σαββατοκύριακο κάθε μήνα, και για όλη τη διάρκεια των σπουδών των φοιτητών, στους χώρους του Δ.Π.Μ.Σ. και του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η συμμετοχή των φοιτητών στη διδασκαλία που πραγματοποιείται τα σαββατοκύριακα είναι υποχρεωτική και διαπιστώνεται με ευθύνη του διδάσκοντος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, οι φοιτητές μπορούν να απουσιάσουν από τη διδασκαλία το ανώτατο δύο φορές ανά Θεματική Ενότητα.

Σε διδασκαλία που πραγματοποιείται καθημερινές, όσοι φοιτητές δεν μπορούν να προσέλθουν στην αίθουσα, την παρακολουθούν διαδικτυακά, συνδεδεμένοι με την αίθουσα μέσω Η/Υ. Σε αυτή τη μορφή διδασκαλίας οι φοιτητές, εντός και εκτός της αίθουσας όπου πραγματοποιείται η διδασκαλία, μπορούν να συνομιλήσουν με τον διδάσκοντα, να διατυπώσουν απορίες και ερωτήματα, ενώ η όλη διαδικασία καταγράφεται και είναι διαθέσιμη σε βίντεο αργότερα την ίδια ημέρα, στο διαδικτυακό χώρο, ο οποίος είναι προσβάσιμος μόνο στους φοιτητές και διδάσκοντες του Προγράμματος.

Εξετάσεις σε κάθε διδαχθείσα Θεματική Ενότητα διενεργούνται κατά τη διάρκεια ή/και στο τέλος του εξαμήνου. Η εξέταση των Θεματικών Ενοτήτων πραγματοποιείται με τη μορφή γραπτής ή/και προφορικής εξέτασης ή/και την κατάθεση εργασιών. Η βαθμολογία γίνεται στην κλίμα 1-10. Επιτυχής εξέταση θεωρείται εκείνη που βαθμολογείται με βαθμό τουλάχιστον έξι (6) με άριστα το δέκα (10). Ο τελικός βαθμός κάθε μαθήματος προκύπτει από εξεταστική διαδικασία καθοριζόμενη από τον διδάσκοντα με τρόπο που ο ίδιος έχει ορίσει κατά την έναρξη των παραδόσεων.

Σε περίπτωση αποτυχίας σε μέχρι τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών, η εξέταση επαναλαμβάνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας, η εξέταση επαναλαμβάνεται από τριμελή επιτροπή μελών Δ.Ε.Π. της Σχολής, οι οποίοι έχουν το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την εξεταζόμενη Θεματική Ενότητα και ορίζονται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος. Σε περίπτωση τρίτης αποτυχίας, ο φοιτητής διαγράφεται αυτόματα από τα μητρώα του Προγράμματος.

Δεν επιτρέπεται η επαναληπτική εξέταση προκειμένου ο φοιτητής να βελτιώσει τη βαθμολογία του.

Κατά τη διάρκεια των τριών εξαμήνων του προγράμματος, πραγματοποιούνται εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις και εκπαιδευτικές μετακινήσεις. Η συμμετοχή των φοιτητών σε αυτές είναι υποχρεωτική.

Στο Πρόγραμμα Μερικής Φοίτησης ισχύουν και εφαρμόζονται όλες οι υπόλοιπες διατάξεις που αναφέρονται για το Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στο παρόν άρθρο.