Θ.Ε. Γ1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 9)

Στo πλαίσιo των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, η οποία λαμβάνει εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Θ.Ε. Γ2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην ανάλυση των μεθόδων και των διαδικασιών σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Στοχεύει επίσης στην αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως π.χ. μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού και αξιολόγησης Μέτρων ή Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μαθαίνουν να φτιάχνουν και φάκελο με όλα τα απαραίτητα για διαδικασίες έγκρισης, χρηματοδοτήσεις κ.α. στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Θ.Ε. Γ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι οι φοιτητές: α) Να κατανοήσουν και να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που προσφέρει το Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Μάρκετινγκ, τα οποία αλλάζουν ριζικά τον τρόπο που πραγματοποιούνται επιχειρηματικές συναλλαγές και προκαλούν μεγάλες αλλαγές στην παγκόσμια οικονομία. β) Να αναλύουν και να αξιολογούν τα επιχειρηματικά μοντέλα του ηλεκτρονικού εμπορίου. γ) Να κατανοούν το Μάρκετινγκ και τη διαφήμιση στον Παγκόσμιο Ιστό και στα κοινωνικά δίκτυα. δ) Να αποκτήσουν δεξιότητες για την ανάπτυξη δικτυακών τόπων και την υλοποίηση λύσεων ηλεκτρονικού εμπορίου με έμφαση στον αγροοικονομικό τομέα.

Θ.E. Γ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι να διδάξει τους φοιτητές α) να θα μπορούν να σχεδιάζουν και με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων, να διαχειρίζονται και να φέρουν εις πέρας μικρά η μεσαίου μεγέθους έργα (projects). Ειδικότερα τα αντικείμενα που θα αναπτυχθούν είναι: Τα στάδια ενός έργου, σχεδιασμός και προετοιμασία του έργου, χρονοπρογραμματισμός και παρακολούθηση, διαχείριση κινδύνου ενός έργου, η χρήση κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση έργου και β) να μοντελοποιούν τα επιχειρηματικά τους σχέδια με την χρήση του Excel. Αυτό θα τους βοηθήσει, (α) τα επιχειρηματικά τους σχέδια να είναι ευέλικτα, ώστε σε οποιαδήποτε στιγμή να μπορούν να τροποποιήσουν τις υποθέσεις και τις παραμέτρους τους και (β) να εκτιμούν την απόδοση των επιχειρηματικών τους σχεδίων υπό συνθήκες αβεβαιότητας κάποιων επιμέρους παραμέτρων των σχεδίων τους (π.χ. τιμές, ζήτηση, κόστος παραγωγής κλπ).

Θ.Ε. Γ5: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΥΖΩΙΑΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι ο προσδιορισμός και η ανάλυση των παραμέτρων της Υγιεινής που καθορίζουν τη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων. Η συνολική προσέγγιση γίνεται με γνώμονα την ποιότητα και την ασφάλεια των ζωικών προϊόντων αναφορικά με την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διαφύλαξη της ευζωίας των ζώων και ιχθύων. Τα αντικείμενα που αναλύονται είναι: Εισαγωγικές έννοιες επιδημιολογίας και ανοσολογίας, Παράγοντες που καθορίζουν τη γενετική προδιάθεση σε λοιμώδη νοσήματα, Συστήματα αντιμετώπισης και ελέγχου νοσημάτων των ζώων, Η οικονομική επίπτωση του παράγοντα Υγιεινή στη Ζωική Παραγωγή, Η περιγραφή και κατανόηση των διαφόρων προτύπων συμπεριφοράς που εμφανίζουν οι ιχθύες σε ελεγχόμενες συνθήκες εκτροφής και του τρόπου με τον οποίο εμπλέκονται και επηρρεάζουν την εντατική εκτροφή ιχθύων και η κατανόηση της έννοιας της ευζωίας για τους εντατικά εκτρεφόμενους ιχθύς, η σχέση της ευζωίας με την συμπεριφορά, οι τρόποι αξιολόγησης της ευζωίας και η σχέση της ευζωίας με το παραγωγικό αποτέλεσμα. Η γνώση που θα αποκτήσουν οι φοιτητές θα τους βοηθήσει πρωτίστως στην ανάλυση του καθορισμού του κόστους παραγωγής ζωικών προϊόντων βάσει Υγιεινής (άμεσο όφελος). Παράλληλα, διαμορφώνεται η υποδομή μίας εξειδίκευσης εξαιρετικής σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη της ζωικής παραγωγής στην Ελλάδα. Η εξειδίκευση αυτή έχει τη δυναμική να αποτελέσει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τους συγκεκριμένους φοιτητές, και να υποστηρίξει την επιστημονική και επαγγελματική τους ανέλιξη (έμμεσο όφελος).

Θ.Ε. Γ6: ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της θεματικής Ενότητας είναι η κατανόηση της επίδρασης της ζωικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή, αλλά και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη ζωική παραγωγή. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι επιπτώσεις της άσκησης της κτηνοτροφίας στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή/ Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα εκτρεφόμενα παραγωγικά ζώα και τους βοσκοτόπους/ Οι τρόποι περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την άσκηση της ζωικής παραγωγής/ Η διαμόρφωση του αποτυπώματος άνθρακα και νερού (carbon & water footprint) στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και η σημασία του για τον καταναλωτή.

Θ.Ε. Γ7: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο να καθιερώσει την κατανόηση των φοιτητών στις αρχές της διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του Αγροτουρισμού και του Οικοτουρισμού, παρέχοντας τους ένα πλαίσιο για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών οργανισμών. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για α) τις Βασικές Αρχές του Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού και παρουσίαση όλων των διεθνών κι ελληνικών τάσεων στις εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού, β) τη Μεθοδολογία αναγνώρισης των αγροτικο-τουριστικών πόρων της υπαίθρου, γ) τις Αρχές διαχείρισης της ποιότητας, προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού, δ) την Ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς αγροτικού τουρισμού και οικοτουρισμού, ε) την Εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό, στ) τη Γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και στρατηγικών αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, ζ) τη Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτόμων βιωματικών αγροτουριστικών εμπειριών και θεματικών αγροτουριστικών προϊόντων και η) την Αποτελεσματική προώθηση και προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων με νέα μέσα (Digital, Social Media, Mobile, κα).

Θ.Ε. Γ8: ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο τη διδασκαλία θεμάτων που έχουν σχέση με τη διαμόρφωση των τιμών των αγροτικών προϊόντων και των τροφίμων: τη δομή της αγοράς, καθώς επίσης και τις στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν οι επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα. Η Θεματική Ενότητα καλύπτει θέματα ανάλυσης τιμών, μάρκετινγκ και οργάνωσης (δομής) της αγοράς αγροτικών προϊόντων και τροφίμων, προσφέροντας στους φοιτητές τις γνώσεις για την ανάλυση τόσο της διαμόρφωσης των τιμών των αγροτικών προϊόντων και τροφίμων όσο και το είδος της αγοράς που επικρατεί σε κύριους κλάδους της εφοδιαστικής αλυσίδας αγροτικών προϊόντων και τροφίμων. Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να αξιολογούν τις βασικές στρατηγικές μάρκετινγκ που ακολουθούν οι επιχειρήσεις του αγρο-διατροφικού τομέα και να παρέχουν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής για την πιο αποτελεσματική λειτουργία του αγρο-διατροφικού τομέα. Η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα παρακάτω αντικείμενα: α) Αιτίες και συνέπειες του διεθνούς εμπορίου, ειδικά θέματα δασμών και επιδοτήσεων, ποσοστώσεις και άλλα μη-δασμολογικά μέτρα πολιτικής διεθνούς εμπορίου, ατελής ανταγωνισμός, αύξουσες οικονομίες κλίμακας και στρατηγική πολιτική διεθνούς εμπορίου, προτιμησιακές εμπορικές συμφωνίες, ζώνες ελεύθερου εμπορίου, διεθνή κινητικότητα παραγωγικών συντελεστών, πολυεθνικές επιχειρήσεις και άμεσες ξένες επενδύσεις και β) Εισαγωγή στην Ανάλυση τιμών Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων (Προσφορά και Ζήτηση, Η Επιχείρηση ως αποδέκτης Τιμής, Ατελής Ανταγωνισμός), Κατανοώντας τις Τιμές και τις Αγορές των Αγροτικών Προϊόντων (Δίαυλος Μάρκετινγκ, Εμπειρική Ανάλυση Τιμών Αγροτικών Προϊόντων), Στρατηγικές Μάρκετινγκ Αγροτικών Επιχειρήσεων (Διαχείριση Τιμής Μέσω Μελλοντικών Αγορών, Στρατηγικές Τιμολόγησης, Δημιουργικά Συστήματα Τιμολόγησης, Συμπεριφορά Καταναλωτή και Έρευνα Αγοράς).