ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Γ’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ.Ε. Γ1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 16)

Στo πλαίσιo των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, η οποία λαμβάνει (16) πιστωτικές μονάδες πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Θ.Ε. Γ2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα στοχεύει στην ανάλυση των μεθόδων και των διαδικασιών σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Στοχεύει επίσης στην αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως π.χ. μέθοδοι Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού και αξιολόγησης Μέτρων ή Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης από την Ελληνική και διεθνή εμπειρία. Επιπλέον, οι φοιτητές θα μαθαίνουν να φτιάχνουν και φάκελο με όλα τα απαραίτητα για διαδικασίες έγκρισης, χρηματοδοτήσεις κ.α. στο πλαίσιο αναπτυξιακών προγραμμάτων.

Θ.Ε. Γ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Θεματικής Ενότητας είναι η ανάλυση των ευκαιριών και των προκλήσεων του ηλεκτρονικού επιχειρείν και μάρκετινγκ, η κατανόηση των ψηφιακών επιχειρηματικών μοντέλων με μελέτες πραγματικών περιπτώσεων, η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων, τεχνικών και καναλιών ηλεκτρονικού μάρκετινγκ και ο σχεδιασμός ηλεκτρονικού επιχειρηματικού πλάνου για αποτελεσματική επιχειρηματική δραστηριότητα στο ψηφιακό περιβάλλον.

Θ.E. Γ4: ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει διττό στόχο να εκπαιδεύσει τους φοιτητές α) στις βασικές αρχές του Χρονικού Προγραμματισμού Έργων και σε διαδεδομένες τεχνικές Διοίκησης Έργων και β) στην κατάστρωση και διαχείριση επενδυτικών σχεδίων με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων.

Η υποενότητα «Διαχείριση Έργων» ασχολείται με την προετοιμασία, το σχεδιασμό και τη χρήση κατάλληλων εργαλείων για τη διαχείριση έργων μικρού ή μεσαίου μεγέθους. Πιο συγκεκριμένα, τα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι: Στόχοι και περιορισμοί της Διοίκησης Έργων - Ανάλυση Κύκλου Ζωής Έργων - Περιβάλλον και συμμέτοχοι Έργου - Οργάνωση και Ανάλυση Έργου - Δομική Ανάλυση Έργου - Οργανωτική Κατάτμηση - Χρονικός Προγραμματισμός Έργων - Λογικές σχέσεις και συνδέσεις - Διαγράμματα Gantt - Η μέθοδος κρίσιμης διαδρομής (CPM) - Η μέθοδος PERT - Προγραμματισμός πόρων - Κατηγορίες πόρων - Αντιστοίχιση πόρων - Επιβάρυνση και εξομάλυνση πόρων. Ιδιαίτερη σημασία καθ’ όλη τη διάρκεια της συγκεκριμένης υποενότητας έχει η παράλληλη εκμάθηση του λογισμικού Microsoft Project (ή εναλλακτικά ProjectLibre) και η πραγματοποίηση παραδειγμάτων.

Η υποενότητα «Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων» εστιάζει στην εκμάθηση και χρήση απλών υπολογιστικών εργαλείων μοντελοποίησης και υποστήριξης επιχειρηματικών αποφάσεων πριν και μετά την υλοποίηση μίας επιχειρηματικής δραστηριότητας/ενός επενδυτικού σχεδίου. Αρχικά πραγματοποιείται μια πρώτη εισαγωγή των φοιτητών στις τεχνικές διαχείρισης αβεβαιότητας σε περιβάλλον Microsoft Excel. Στη συνέχεια υλοποιείται το βασικό μέρος της μελέτης σκοπιμότητας χρησιμοποιώντας μια ειδική εφαρμογή στο Microsoft Excel, μέσω της οποίας οι φοιτητές καθοδηγούνται στη δόμηση του χρηματοοικονομικού σκέλους ενός επιχειρηματικού σχεδίου, επιτρέποντάς τους να προβούν, οποιαδήποτε στιγμή, σε αλλαγές των παραμέτρων και των υποθέσεων, να εκτιμήσουν την απόδοση των επιχειρηματικών τους σχεδίων, να δημιουργήσουν εναλλακτικά σενάρια, να εκτελέσουν αναλύσεις αβεβαιότητας και ρίσκου και να εντοπίσουν τις πιο κρίσιμες παραμέτρους ως προς τη βιωσιμότητα των επιχειρηματικών τους σχεδίων (π.χ. τιμές, ζήτηση, κόστος παραγωγής κ.λπ.).

Θ.Ε. Γ5: ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο να καθιερώσει την κατανόηση των φοιτητών στις αρχές της διαχείρισης και αποτελεσματικής αξιοποίησης του Αγροτουρισμού και του Οικοτουρισμού, παρέχοντας τους ένα πλαίσιο για την κατανόηση, το σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διοίκηση Αγροτουριστικών και Οικοτουριστικών οργανισμών. Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις για α) τις Βασικές Αρχές του Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού και παρουσίαση όλων των διεθνών κι ελληνικών τάσεων στις εναλλακτικές αυτές μορφές τουρισμού, β) τη Μεθοδολογία αναγνώρισης των αγροτικο-τουριστικών πόρων της υπαίθρου, γ) τις Αρχές διαχείρισης της ποιότητας, προδιαγραφές και πρότυπα ποιότητας Αγροτουρισμού και Οικοτουρισμού, δ) την Ανάλυση της ζήτησης και της προσφοράς αγροτικού τουρισμού και οικοτουρισμού, ε) την Εφαρμογή της έννοιας του Μάρκετινγκ στον αγροτουρισμό, στ) τη Γνώση της διαδικασίας σχεδιασμού και διαχείρισης προγραμμάτων και στρατηγικών αγροτουρισμού και οικοτουρισμού, ζ) τη Διερεύνηση δυνατοτήτων ανάπτυξης καινοτόμων βιωματικών αγροτουριστικών εμπειριών και θεματικών αγροτουριστικών προϊόντων και η) την Αποτελεσματική προώθηση και προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων με νέα μέσα (Digital, Social Media, Mobile, κα).