ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Οι μεταπτυχιακοί φοιτητές έχουν τις εξής υποχρεώσεις:

 

  • Να παρακολουθούν ανελλιπώς τη διδασκαλία του ισχύοντος προγράμματος σπουδών και να υπογράφουν στα έντυπα παρουσίας

  • Να υποβάλλουν τις απαιτούμενες εργασίες μέσα στις καθορισμένες προθεσμίες

  • Να προσέρχονται στις προβλεπόμενες εξετάσεις

  • Να συμμετέχουν στη διαδικασία αξιολόγησης του Δ.Π.Μ.Σ.

  • Να τηρούν τους κανόνες περί λογοκλοπής και πνευματικής ιδιοκτησίας απαρέγκλιτα, καθ’ όλη τη διάρκεια φοίτησης και κάλυψης των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από το Δ.Π.Μ.Σ.

  • Να υποβάλλουν στη γραμματεία του Προγράμματος, πριν την παρουσίαση/αξιολόγηση της Διπλωματικής τους Εργασίας, υπεύθυνη δήλωση ότι η εργασία αυτή δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής, ούτε στο σύνολο ούτε σε επιμέρους τμήματά της

  • Να καταβάλλουν τα τέλη φοίτησης, όπως ορίζεται στον παρόντα Κανονισμό

  • Να σέβονται και να τηρούν τον Κανονισμό Μεταπτυχιακών Σπουδών, τις αποφάσεις των οργάνων του Δ.Π.Μ.Σ. και την ακαδημαϊκή δεοντολογία.