Στα πλαίσια των ακαδημαϊκών του υποχρεώσεων κάθε μεταπτυχιακός φοιτητής υποχρεούται να εκπονήσει Διπλωματική Εργασία, η οποία λαμβάνει εννέα (9) πιστωτικές μονάδες (ECTS). 

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ολοκληρώνεται με την υποστήριξή της από το φοιτητή το αργότερο έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση των μαθημάτων του 3ου ακαδημαϊκού εξαμήνου του προγράμματος. Το θέμα της εργασίας καθορίζεται σε συνεργασία με τον Επιβλέποντα Καθηγητή στον οποίο απευθύνεται ο μεταπτυχιακός φοιτητής με κριτήριο τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα.

Η Διπλωματική Εργασία αναπτύσσεται και υποστηρίζεται από το φοιτητή σε ανοικτό ακροατήριο. Η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας γίνεται με την κλίμακα 0-10 με βάση το περιεχόμενο της εργασίας, τις γνώσεις του φοιτητή και τον τρόπο παρουσίασης του αντικειμένου. Επιτυχής θεωρείται η βαθμολόγηση με βαθμό ίσο ή μεγαλύτερο του 6,5.

Ολόκληρες τις εργασίες μπορείτε να τις αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης του Γ.Π.Α.

Διπλωματικες Εργασιες

Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2015-2016

Διπλωματικες Εργασιες

Φοιτητές Ακαδημαϊκού Έτους 2014-2015