ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης της Σχολής Τροφίμων, Βιοτεχνολογίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής της Σχολής Αγροτικής Παραγωγής Υποδομών και Περιβάλλοντος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο: «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη», σύμφωνα με τις διατάξεις  του Ν.4485/04-07-2017, την Υ.Α.5465/6-7-2018/ΦΕΚ 2680/τ.Β’. 

Το Δ.Π.Μ.Σ. θα λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 για πέντε (5) έτη, οπότε και θα αξιολογηθεί η δυνατότητα συνέχισης της λειτουργίας του σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 32 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α’).

Μέρος της διδασκαλίας, η οποία δεν θα υπερβαίνει το 35% του συνολικά παρεχόμενου διδακτικού έργου, θα γίνεται εξ αποστάσεως. Η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζει την απρόσκοπτη παρακολούθηση του Προγράμματος από τους φοιτητές εκείνους που διαμένουν ή και εργάζονται στην επαρχία. Εξάλλου, με βάση το ίδιο το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. που αφορά σε ίδρυση μονάδων ή παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στον αγροτικό χώρο γίνεται προφανές ότι ένα ποσοστό των φοιτητών του προτίθεται ή ήδη δραστηριοποιείται  επαγγελματικά και διαμένει στην επαρχία.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι η εξειδίκευση επιστημόνων γεωπονικών, οικονομικών, κοινωνικών και θετικών σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος του, η απόκτηση γνώσεων και η εφαρμογή τους τόσο στη διοίκηση επιχειρήσεων - υπηρεσιών ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών, φυτικής παραγωγής, όσο και αγροτουριστικών - οικοτουριστικών επιχειρήσεων, καθώς  επίσης και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Στους φοιτητές προσφέρεται ένας μεγάλος και ουσιαστικός αριθμός Θεματικών Ενοτήτων, με ευρύ επιστημονικό  περιεχόμενο που αφορά τόσο στην οικονομική και διοικητική επιστήμη όσο και στις γεωτεχνικές επιστήμες. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η σε βάθος απόκτηση τόσο των απαραίτητων γνώσεων της παραγωγικής διαδικασίας στη ζωική παραγωγή, τις υδατοκαλλιέργειες και τη φυτική παραγωγή, όσο και της αποτελεσματικής χρησιμοποίησης σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων της οικονομικής και διοικητικής επιστήμης. Απώτερος  σκοπός η αποτελεσματική στελέχωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων (σχεδιασμός/οργάνωση και διαχείριση) καθώς και η υψηλού επιπέδου παροχή συμβουλών.

Μέσω του Προγράμματος αποκτώνται ουσιαστικές γνώσεις για την εγκατάσταση, διοίκηση και λειτουργία αγροτουριστικών – οικοτουριστικών επιχειρήσεων/οργανισμών όπως και για τη στελέχωση αναπτυξιακών φορέων και υπηρεσιών (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).

Οι περισσότερες προσφερόμενες Θεματικές Ενότητες είναι επιλογής, ώστε ο φοιτητής να έχει την δυνατότητα διαμόρφωσης ενός ατομικού προγράμματος σπουδών που να καλύπτει τις ανάγκες του, ενώ σημαντικό μέρος της διδασκαλίας θα γίνει εξ αποστάσεως, με σκοπό να διευκολύνει την παρακολούθηση σε φοιτητές που εργάζονται ή διαμένουν εκτός Αττικής. Για τη διευκόλυνση των εργαζομένων φοιτητών λειτουργεί παράλληλα και πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης.