Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» λειτουργεί αναμορφωμένο από το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 στο Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Υ.Α. 107292/B7, ΦΕΚ 1948, τ. Β’, 18-7-2014).

Αξιοποιώντας την εμπειρία από τη διετή λειτουργία του Προγράμματος και λαμβάνοντας υπόψη την κοινωνική και οικονομική συγκυρία, όπως έχει διαμορφωθεί, έγινε αναμόρφωση του προγράμματος σπουδών (Υ.Α.2266, ΦΕΚ1058/14.04.2016, τ.Β’), ώστε να ανταποκρίνεται στις εξειδικευμένες ανάγκες των υποψηφίων φοιτητών, οι οποίοι μπορούν να παρακολουθήσουν το Πρόγραμμα, ακόμα και εάν δεν μένουν μόνιμα στην Αθήνα. Επίσης, δίνεται πλέον και η δυνατότητα part time παρακολούθησης του προγράμματος σπουδών.

Βασικός σκοπός του Προγράμματος είναι:

η εξειδίκευση επιστημόνων, σε μεταπτυχιακό επίπεδο που θα προωθούν και θα εφαρμόζουν την γνώση στην οικονομία και διοίκηση επιχειρήσεων – υπηρεσιών ζωικής παραγωγής και υδατοκαλλιεργειών, όπως και σε επιχειρήσεις – υπηρεσίες φυτικής παραγωγής, καθώς και στην παροχή αντίστοιχων τεχνικοοικονομικών συμβουλών, όπως και στην ανάπτυξη της υπαίθρου.

Ο πρωτογενής τομέας της Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών προκειμένου να αναπτυχθεί, όπως είναι απαραίτητο, αλλά και να αντιμετωπίσει τον ανταγωνισμό, έχει ανάγκη επιστημόνων ικανών να αντιμετωπίζουν σύνθετα τεχνικοοικονομικά ζητήματα στην παραγωγή και στη διοίκηση αντίστοιχων επιχειρήσεων. Να διαθέτουν σε βάθος τις απαραίτητες γνώσεις της παραγωγικής διαδικασίας και να χρησιμοποιούν σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία της οικονομικής επιστήμης με σκοπό την αποτελεσματική διοίκηση των μονάδων παραγωγής ή την παροχή υψηλού επιπέδου συμβουλών.

Από την άλλη μεριά, η σημερινή κοινωνική και οικονομική διαμορφούμενη πραγματικότητα στη χώρα μας επιβάλλει την ανάγκη ανασυγκρότησης του αγροτικού χώρου και την υποστήριξη της αναζωογόνησης της υπαίθρου, παράλληλα με την ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής. Η επιτυχία αυτών των στόχων προϋποθέτει σχεδιασμό και γνώση, σύμφωνα με τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα.

Το ΠΜΣ στοχεύει στην εξειδίκευση επιστημόνων:

  1. για την ίδρυση και στελέχωση επιχειρήσεων ζωικής παραγωγής, υδατοκαλλιεργειών και μεικτών επιχειρήσεων (ζωικής και φυτικής παραγωγής) και

  2. για την παροχή τεχνικοοικονομικών συμβουλών ως στελέχη σε αναπτυξιακούς φορείς και υπηρεσίες (όπως υπουργεία, αρχές διαχείρισης επιχειρησιακών προγραμμάτων, αναπτυξιακές εταιρείες, υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης, μελετητικά γραφεία).