Θ.Ε. Γ1: ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 9)

ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Θ.Ε. Γ2: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θ.Ε. στοχεύει στην ανάλυση των μεθόδων και των διαδικασιών σχεδιασμού αναπτυξιακών προγραμμάτων σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίμακα. Στοχεύει επίσης στην αναλυτική παρουσίαση και εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης προγραμμάτων αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, όπως π.χ. υποδείγματα Εισροών-Εκροών, Κοινωνικής Λογιστικής, Αστικού-Αγροτικού Χώρου, κ.ά.

Σχεδιασμός Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Αξιολόγηση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Θ.Ε. Γ3: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο και Εφαρμογές

Ηλεκτρονικό και Κοινωνικό Μάρκετινγκ (Digital & Social Marketing)

Θ.E. Γ4: ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Διαχείριση Έργων

Ψηφιακά Εργαλεία Εκπόνησης Επιχειρηματικών Σχεδίων

Θ.Ε. Γ5: ΥΓΙΕΙΝΗ-ΕΥΖΩΪΑ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η διερεύνηση των παραμέτρων που προσδιορίζουν τα οικονομικά οφέλη της διατήρησης της Υγιεινής και της Ευζωίας στη Ζωική Παραγωγή. Ειδικότερα, τα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι:  Η προδιάθεση των ζώων στην εκδήλωση λοιμωδών νοσημάτων και η διαχείριση του συγκεκριμένου παράγοντα με σκοπό την ελαχιστοποίηση των απωλειών ζωικών προϊόντων.   Η οικονομική επίπτωση των λοιμωδών νοσημάτων των ζώων στο ζωικό προϊόν και στη δημόσια υγεία.  Η διαχείριση των ζωονόσων.  Η ευζωία και η ηθολογία των χερσαίων παραγωγικών ζώων και των ιχθύων, ως παράμετρος της βιωσιμότητας και την ανάπτυξης της Ζωικής Παραγωγής.  Η κατανόηση της συμπεριφοράς των ζώων ως παράγοντα εξασφάλισης της σωστής διαχείρισης, της ευζωίας και της διαμόρφωσης ενός περιβάλλοντος το οποίο σέβεται τις ανάγκες των ζώων.  Ο προσδιορισμός των παραμέτρων που χαρακτηρίζουν τη μη φυσιολογική εκδήλωση συμπεριφοράς και η αναθεώρηση – αναδιοργάνωση των συνθηκών της εκτροφής με σκοπό την αποκατάστασή της.

Νοσήματα – Ζωοανθρωπονόσοι - Οικονομικές Επιπτώσεις

Ζωική Παραγωγή και Δημόσια Υγεία

Συμπεριφορά - Ευζωία Παραγωγικών Ζώων και Ιχθύων

Θ.Ε. Γ6: ΖΩΪΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η κατανόηση της επίδρασης της ζωικής παραγωγής στην κλιματική αλλαγή, αλλά και της επίδρασης της κλιματικής αλλαγής στη ζωική παραγωγή. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι:  Οι επιπτώσεις της άσκησης της κτηνοτροφίας και των υδατοκαλλιεργειών στο περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή.  Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στα εκτρεφόμενα παραγωγικά ζώα, τους βοσκοτόπους και τις υδατοκαλλιέργειες.  Οι τρόποι περιορισμού των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον από την άσκηση της ζωικής παραγωγής.  Η διαμόρφωση του αποτυπώματος άνθρακα και νερού (carbon & water footprint) στα προϊόντα ζωικής προέλευσης και η σημασία του για τον καταναλωτή.

Αλληλεπίδραση μεταξύ Περιβάλλοντος και Ζωικής Παραγωγής

Υδατοκαλλιέργειες και Περιβάλλον

Μελέτες Περιβάλλοντος και Διαχείρισης Βοσκοτόπων