ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – B’ ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ.Ε. Β1: ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 9)

Η διδασκαλία περιλαμβάνει βασικά θέματα σε σχέση με τρεις θεματικές περιοχές. Αρχικά τη θεματική περιοχή του Μάρκετινγκ με έμφαση στις στρατηγικές και πρακτικές Marketing οι οποίες εφαρμόζονται διεθνώς στα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα, καθώς και σε ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με σύγχρονες συνεργικές δράσεις με τους κλάδους του τουρισμού, της γαστρονομίας αλλά και του πολιτισμού, με σκοπό τη δημιουργία, προώθηση και ενίσχυσης του brand name. H επόμενη θεματική ενότητα αφορά στην εφοδιαστική αλυσίδα των αγροτικών προϊόντων που διασφαλίζουν την φυσική ποιοτική προώθηση των προϊόντων μέσω των καναλιών διανομής στις αγορές. Περιγράφονται οι διάφοροι τύποι εφοδιαστικών αλυσίδων αγροτικών προϊόντων και τα Logistics που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της επιταγής για βιώσιμες πλέον εφοδιαστικές αλυσίδες. Στη συνέχεια η ενότητα αυτή ασχολείται με βασικά θέματα σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, την κατάρτιση ενός επιχειρηματικού σχεδίου, καθώς και ζητήματα σχετικά με τη σύγχρονη προσέγγιση της επιχειρηματικής δομής και λειτουργίας.

Θ.Ε. B2: ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ/ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στην ενότητα αυτή προσφέρονται στους φοιτητές/τριες γνώσεις Γεωργικών Εφαρμογών (Καινοτομία και Συμβουλευτική) και Συλλογικών Μορφών Επιχειρηματικότητας (συμπεριλαμβανόμενης της Κοινωνικής Οικονομίας). Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν σε θέματα Καινοτομίας και Συμβουλευτικής όπως οι κλασσικές και σύγχρονες θεωρίες, πολιτικές και πρακτικές περί γένεσης, διάδοσης και χρήσης καινοτομιών, η σχέση επιστημονικής και «λαϊκής/ τοπικής» γνώσης, βασικές γνώσεις περί επικοινωνίας, οι κλασσικές και οι συμμετοχικές μέθοδοι και τεχνικές επικοινωνίας, η συμβουλευτική διαδικασία και οι κλασσικοί και σύγχρονοι ρόλοι των συμβούλων γεωργικής/ αγροτικής ανάπτυξης. Τέλος, οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν σε θέματα Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας όπως οι παραδοσιακές και σύγχρονες προσεγγίσεις της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας, τα συλλογικά μοντέλα και οι πρακτικές επιχειρηματικότητας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και ο ρόλος των επιχειρήσεων κοινωνικής οικονομίας και των δικτύων τους στην παραγωγή και προώθηση κοινωνικής, οργανωσιακής και παραγωγικής καινοτομίας. Όλα τα παραπάνω θα υποστηριχθούν με τη μελέτη περιπτώσεων και καλών πρακτικών από την Ελλάδα και την ΕΕ.

Θ.E. Β3: ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - EΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας θα δώσει γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν α) την τεχνικοοικονομική ανάλυση της λειτουργίας των γεωργικών επιχειρήσεων και γ) την λήψη αποφάσεων κατά την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων. Εκτός των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, μεγάλη σημασία θα δοθεί στην εκμάθηση και εξοικείωση των απαραίτητων εργαλείων πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ασκήσεων, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες, όσον αφορά την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων.

Θ.Ε. B4: ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Η Θεματική Ενότητα έχει ως αντικείμενο μεθοδολογίες συλλογής και ανάλυσης πρωτογενών στοιχείων και δεδομένων (από συγκέντρωση ερωτηματολογίων), καθώς και μεθοδολογίες εκτίμησης της αποτελεσματικής οργάνωσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα της οικονομίας, με σκοπό τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους και την αύξηση της κερδοφορίας τους (καλύτερη χρήση των συντελεστών παραγωγής).

οι συνηθέστερες μεθοδολογίες συλλογής στοιχείων είναι η άμεση παρατήρηση, η συνέντευξη, η ανάλυση περιεχομένου, το πείραμα, η μελέτη περίπτωσης και το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο έχει κατοχυρωθεί ως μέσο της ποσοτικής έρευνας, ενώ οι υπόλοιπες μεθοδολογίες ως εργαλείο της ποιοτικής έρευνας. Στην υποενότητα θα μελετηθεί η στατιστική ποσοτική έρευνα με χρήση ερωτηματολογίου και θα αναπτυχθούν οι εξής διαδικασίες: κατάρτιση ερωτηματολογίου και διαδικασία μέτρησης (είδη ερωτήσεων – μεταβλητές – κλίμακες μέτρησης) / κατάρτιση και σχεδίαση δειγματοληψίας (πληθυσμός-δειγματοληπτικό πλαίσιο, επιλογή μεγέθους δείγματος, επιλογή κατάλληλης μεθόδου δειγματοληψίας) / επεξεργασία και ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων με τη χρήση του Spss (εισαγωγή δεδομένων, δείκτες κεντρικής τάσης και διασποράς, διερευνητική ανάλυση δεδομένων, πίνακες διασταύρωσης και τεστ ανεξαρτησίας, παραγοντική ανάλυση κυρίων συνιστωσών, ανάλυση αντιστοιχιών, μέθοδοι ανάλυσης ομάδων ιεραρχικές-μη ιεραρχικές) / ερμηνεία και παρουσίαση των αποτελεσμάτων. Χρήση συγκεκριμένων ερευνητικών παραδειγμάτων.

Στην υποενότητα αυτή οι φοιτητές διδάσκονται πώς, χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες της Περιβάλλουσας Ανάλυσης Δεδομένων (Data Envelopment Analysis - DEA) και της Ανάλυσης του Στοχαστικού Συνόρου (Stochastic Frontier Analysis – SFA), γίνεται μέτρηση της τεχνικής και της οικονομικής αποτελεσματικότητας των επιχειρήσεων του αγροδιατροφικού τομέα, καθώς επίσης και της αποτελεσματικότητας κλίμακος και φάσματος και της παραγωγικότητάς τους. Στόχος είναι να διαπιστωθούν οι βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην οργάνωση και λειτουργία των επιχειρήσεων, για να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα και η κερδοφορία τους.

Θ.E. B5: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Σκοπός αυτής της ενότητας είναι να εισάγει το φοιτητή στην έννοια και τις μεθόδους της γενετικής βελτίωσης των παραγωγικών ζώων και ιχθύων και να αναδείξει τη σημασία και τα οφέλη από την εφαρμογή τους. Αντικείμενο της ενότητας αποτελεί επίσης η ανάδειξη της σημασίας των βιοτεχνολογικών εφαρμογών στη Ζωική Παραγωγή και τις Υδατοκαλλιέργειες. Ιδιαίτερα θα περιγραφούν οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στη διατροφή των ζώων με στόχο την αξιοποίηση ζωοτροφών χαμηλής διαιτητικής αξίας, την επωφελή για τον οργανισμό ρύθμιση του εντερικού οικοσυστήματος και την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και οι βιοτεχνολογικές εφαρμογές στην αναπαραγωγή των ζώων (συγχρονισμός οίστρου, και τεχνητή σπερματέγχυση, κρυοδιατήρηση γενετικού υλικού, in vitro παραγωγή εμβρύων κ.λ.π) με στόχο την αύξηση του ρυθμού αναπαραγωγής και τη βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών τους. Τέλος θα παρουσιαστούν οι βιοτεχνολογικές μέθοδοι που βρίσκουν εφαρμογή στους εκτρεφόμενους ιχθύς (πρόκληση γεννητικής ωρίμανσης, έλεγχος του φύλου, υβριδισμός, κ.λ.π), που έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ανάπτυξης και την αντοχή σε ασθένειες.

Θ.Ε. B6: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της ενότητας αυτής είναι η περιγραφή και ανάλυση των σύγχρονων τεχνολογιών που εφαρμόζονται στις υδατοκαλλιέργειες για τη βελτίωση της ποιότητας των εισροών και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης και λειτουργίας των σχετικών επιχειρήσεων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι σύγχρονες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στον τομέα παραγωγής ιχθυοτροφών/ Οι καινοτόμες εφαρμογές στις υδατοκαλλιέργειες σχετικά με τη διαχείριση των μονάδων (και την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος).

Θ.Ε. B7: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ - ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ECTS: 7)

Στόχος της Ενότητας είναι η παρουσίαση ορισμένων τομέων της φυτικής παραγωγής οι οποίοι πρόσφατα παρουσιάζουν επιχειρηματικό ενδιαφέρον στη χώρα μας. Ειδικότερα αντικείμενα της Ενότητας αποτελούν α) η καλλιέργεια διαφόρων ειδών κηπευτικών είτε υπό κάλυψη είτε στο ύπαιθρο β) οι τεχνικές καλλιέργειας και η τεχνολογία αξιοποίησης των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της χώρας μας και γ) οι τεχνικές καλλιέργειας καρποφόρων δένδρων.