Θ.Ε. Α1: ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 8)

Η Θ.Ε. στοχεύει: α) στην περιγραφή και κριτική ανάλυση τριών κρίσιμων πολιτικών, όπως εξελίχθηκαν διαχρονικά και κυρίως όπως ισχύουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020: της αγροτικής, της περιβαλλοντικής και της αλιευτικής πολιτικής, β) στην κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της Ελληνικής οικονομίας, μετά την πλήρη ένταξή της στην Ευρωζώνη και εντός της τρέχουσας κρίσης, και γ) στην εφαρμογή μεθόδων αξιολόγησης ιδιωτικών επενδύσεων, ιδιαίτερα στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή, καθώς και ανάλυση χρηματοοικονομικών δεικτών και θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Αγροτική Πολιτική

Περιβαλλοντική Πολιτική

Αλιευτική Πολιτική

Θ.Ε. Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 12)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής για την Οικονομία και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση παραγωγικών συστημάτων εκτροφής χερσαίων και υδρόβιων ζώων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι:  Οι μέθοδοι εκτροφής και τα συστήματα διατροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης των χερσαίων παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά)  Η οργάνωση και διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών  Η βιολογική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια  Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας  Οι αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον

Συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην Οικονομία

Αναλύεται η συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην εξασφάλιση τροφίμων για τη διατροφή του πληθυσμού του πλανήτη, ο κοινωνικο-οικονομικός της ρόλος και οι στόχοι αυτής για το άμεσο και απώτερο μέλλον από τεχνικής και οικονομικής πλευράς για κάθε κλάδο.

Παραγωγικά Συστήματα Εκτροφής Ζώων

Μέθοδοι και Συστήματα εκτροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά). Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Συστήματα Διατροφής Παραγωγικών Ζώων

Τεχνική και οικονομική ανάλυση των διαφόρων συστημάτων διατροφής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη παραγωγικών ζώων, με στόχο την μέγιστη παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας, ασφαλή για τον καταναλωτή και με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Οργάνωση και Διαχείριση Υδατοκαλλιεργειών

Σημασία των Υδατοκαλλιεργειών (στοιχεία παραγωγής, συμβολή στις εξαγωγές, κλπ). Βασικές αρχές οργάνωσης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (επιλογή των οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν, μέγεθος της μονάδας και λοιποί βιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες). Χειρισμός και λειτουργία κάθετης μονάδας παραγωγής θαλασσινών ψαριών. Πρότυπα και Κανονισμοί που διέπουν τη Βιολογική Υδατοκαλλιέργεια – Προοπτικές ανάπτυξης.

Θ.Ε. Α3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 10)

Στην ενότητα αυτή προσφέρονται στους φοιτητές/τριες γνώσεις Αγροτικής Εκτιμητικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Επενδύσεων. Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν καταρχάς με τις αρχές και τις μεθόδους της «Αγροτικής Εκτιμητικής» που προσδιορίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της Γεωργικής Επιχείρησης (έδαφος, έγγειες βελτιώσεις, κτίσματα, φυτείες, μηχανηματα-εργαλεία- σκευη, προκαταβολές καλλιεργειών, ηρτημένες εσοδείες, παραγωγικά ζώα). Στη συνέχεια στην «Λογιστική» θα ασχοληθούν με τις Αρχές Λογιστικής, την έννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών, τις Λογιστικές Εγγραφές, τα Λογιστικά Βιβλία-ημερολόγια- καθολικά-ισοζύγια, την ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεμάτων Γεωργικής Επιχείρησης, την ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης, τις Προσαρμογές Λογαριασμών και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Στην «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» θα αναλυθούν οι Χρηματαγορές-Κεφαλαιαγορές- Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις, η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των Γεωργικών Επιχειρήσεων, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών, οι μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις, τα είδη Δανείων- Χρεολυτικά-Τοκοχρεολυτικά- με περιοδο χάρητος-Ballon, τα Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις και η Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α). Στην «Αξιολόγηση Επενδύσεων» θα παρουσιασθούν και θα συζητηθούν θέματα όπως η έννοια της επένδυσης, η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων, η χρηματοδότησή τους, και τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων και επενδυτικών αποφάσεων. Σε αυτά τα κριτήρια και στην μέθοδο εφαρμογής τους θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση. Η εφαρμογή τους θα συζητηθεί τόσο κάτω από συνθήκες βεβαιότητας όσο και κινδύνου. Θα γίνει συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων και θα γίνει επίσης μια εισαγωγική συζήτηση στην αξιολόγηση επενδύσεων με κοινωνικο- οικονομικά κριτήρια.

Λογιστική

 Εισαγωγή στη επιστήμη της λογιστικής  Οι Χρήστες των λογιστικων πληροφοριών  Αρχές Λογιστικής  Η εννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών  Λογιστικές Εγγραφές  Λογιστικά Βιβλία, ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια  Ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεματων Γεωργικής επιχείρησης  Ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης  Προσαρμογές Λογαριασμών  Οικονομικές Καταστάσεις

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

 Χρηματαγορές, Κεφαλαιαγορές, Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις  Η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων,  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση γεωργικών Επιχειρήσεων  Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών  Μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις  Είδη Δανείων, Χρεολυτικά, Τοκοχρεολυτικά, με περιοδο χάρητος, Ballon  Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις  Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α)

Αξιολόγηση Επενδύσεων

 Η έννοια της επένδυσης  Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  Η χρηματοδότησή των επενδύσεων  Τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων και επενδυτικών αποφάσεων. Μέθοδοι χρησιμοποίησης των κριτηρίων και εφαρμογές κάτω από συνθήκες βεβαιότητας όσο και κινδύνου. Συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων  Εισαγωγή στην αξιολόγηση επενδύσεων με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.