Θ.Ε. Α1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 8)

Η Θ.Ε. στοχεύει στην περιγραφή τριών κρίσιμων πολιτικών, όπως εξελίχθηκαν διαχρονικά και κυρίως όπως ισχύουν στην προγραμματική περίοδο 2014-2020: της αγροτικής, της περιβαλλοντικής και της αλιευτικής πολιτικής. Επίσης, εξετάζονται οι αναμενόμενες εξελίξεις στον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών για τη μετά το 2020 περίοδο. Ουσιαστικό στοιχείο της Θ.Ε. αποτελεί η κριτική ανάλυση των πολιτικών αυτών, καθώς επίσης και η πολυετής εμπειρία της χώρας μας από τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται.

Θ.Ε. Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 12)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής για την Οικονομία και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση παραγωγικών συστημάτων εκτροφής χερσαίων και υδρόβιων ζώων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι μέθοδοι εκτροφής και τα συστήματα διατροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης των χερσαίων παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά)/ Η σημασία των Υδατοκαλλιεργειών (στοιχεία παραγωγής, συμβολή στις εξαγωγές, κλπ) και οι βασικές αρχές οργάνωσης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (επιλογή των οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν, μέγεθος της μονάδας και λοιποί βιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες). Η οργάνωση και διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών/ Η βιολογική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια/ Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας/ Οι αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Αναλύεται η συμβολή της Ζωικής Παραγωγής στην εξασφάλιση τροφίμων για τη διατροφή του πληθυσμού του πλανήτη, ο κοινωνικο-οικονομικός της ρόλος και οι στόχοι αυτής για το άμεσο και απώτερο μέλλον από τεχνικής και οικονομικής πλευράς για κάθε κλάδο.
Μέθοδοι και Συστήματα εκτροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά). Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.
Τεχνική και οικονομική ανάλυση των διαφόρων συστημάτων διατροφής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη παραγωγικών ζώων, με στόχο την μέγιστη παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας, ασφαλή για τον καταναλωτή και με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θ.Ε. Α3: ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 10)

Στην ενότητα αυτή προσφέρονται γνώσεις Αγροτικής Εκτιμητικής, Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης και Αξιολόγησης Επενδύσεων. Οι φοιτητές/τριες θα απασχοληθούν καταρχάς με τις αρχές και τις μεθόδους της «Αγροτικής Εκτιμητικής» που προσδιορίζουν την αξία των περιουσιακών στοιχείων της Γεωργικής Επιχείρησης (έδαφος, έγγειες βελτιώσεις, κτίσματα, φυτείες, μηχανηματα-εργαλεία- σκευη, προκαταβολές καλλιεργειών, ηρτημένες εσοδείες, παραγωγικά ζώα). Στη συνέχεια στην «Λογιστική» θα ασχοληθούν με τις Αρχές Λογιστικής, την έννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών, τις Λογιστικές Εγγραφές, τα Λογιστικά Βιβλία-ημερολόγια- καθολικά-ισοζύγια, την ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεμάτων Γεωργικής Επιχείρησης, την ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης, τις Προσαρμογές Λογαριασμών και τις Οικονομικές Καταστάσεις. Στην «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» θα αναλυθούν οι Χρηματαγορές-Κεφαλαιαγορές- Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις, η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των Γεωργικών Επιχειρήσεων, η Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση Γεωργικών Επιχειρήσεων, η ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών, οι μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις, τα είδη Δανείων- Χρεολυτικά-Τοκοχρεολυτικά- με περίοδο χάρητος-Ballon, τα Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις και η Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α).

 Η έννοια της επένδυσης  Η κατηγοριοποίηση των επενδύσεων  Η χρηματοδότησή των επενδύσεων  Τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια επιλογής επενδύσεων και επενδυτικών αποφάσεων. Μέθοδοι χρησιμοποίησης των κριτηρίων και εφαρμογές κάτω από συνθήκες βεβαιότητας όσο και κινδύνου. Συγκριτική παρουσίαση των μεθόδων  Εισαγωγή στην αξιολόγηση επενδύσεων με κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.
 Εισαγωγή στη επιστήμη της λογιστικής  Οι Χρήστες των λογιστικων πληροφοριών  Αρχές Λογιστικής  Η εννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών  Λογιστικές Εγγραφές  Λογιστικά Βιβλία, ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια  Ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεματων Γεωργικής επιχείρησης  Ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης  Προσαρμογές Λογαριασμών  Οικονομικές Καταστάσεις
 Χρηματαγορές, Κεφαλαιαγορές, Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις  Η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων,  Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση γεωργικών Επιχειρήσεων  Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών  Μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις  Είδη Δανείων, Χρεολυτικά, Τοκοχρεολυτικά, με περιοδο χάρητος, Ballon  Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις  Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α)