ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ – Ά ΕΞΑΜΗΝΟ

Θ.Ε. Α1: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΧΩΡΟ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 8)

Η Θ.Ε. στοχεύει στην περιγραφή τριών κρίσιμων πολιτικών, όπως εξελίχθηκαν διαχρονικά και κυρίως όπως ισχύουν στην προγραμματική περίοδο 2021-2027: της αγροτικής, της περιβαλλοντικής και της αλιευτικής πολιτικής. Επίσης, εξετάζονται οι αναμενόμενες εξελίξεις στον τρόπο σχεδιασμού και εφαρμογής των εν λόγω πολιτικών για τη μετά το 2020 περίοδο. Ουσιαστικό στοιχείο της Θ.Ε. αποτελεί η κριτική ανάλυση των πολιτικών αυτών, καθώς επίσης και η πολυετής εμπειρία της χώρας μας από τον τρόπο με τον οποίο αυτές σχεδιάζονται και εφαρμόζονται.

Θ.Ε. Α2: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 12)

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η κατανόηση της σημασίας της Ζωικής Παραγωγής για την Οικονομία και η απόκτηση γνώσεων σχετικά με το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη διαχείριση παραγωγικών συστημάτων εκτροφής χερσαίων και υδρόβιων ζώων. Ειδικότερα αντικείμενα της ενότητας αυτής είναι: Οι μέθοδοι εκτροφής και τα συστήματα διατροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης των χερσαίων παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά)/ Η σημασία των Υδατοκαλλιεργειών (στοιχεία παραγωγής, συμβολή στις εξαγωγές, κλπ) και οι βασικές αρχές οργάνωσης μονάδων Υδατοκαλλιεργειών (επιλογή των οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν, μέγεθος της μονάδας και λοιποί βιολογικοί και οικονομικοί παράγοντες). Η οργάνωση και διαχείριση των υδατοκαλλιεργειών/ Η βιολογική κτηνοτροφία και υδατοκαλλιέργεια/ Η εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων για την παραγωγή ζωικών προϊόντων ποιότητας/ Οι αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Μέθοδοι και Συστήματα εκτροφής, αναπαραγωγής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων (μηρυκαστικά, χοίροι, πτηνά). Αλληλεπιδράσεις των συστημάτων εκτροφής με το περιβάλλον.

Τεχνική και οικονομική ανάλυση των διαφόρων συστημάτων διατροφής που εφαρμόζονται στα διάφορα είδη παραγωγικών ζώων, με στόχο την μέγιστη παραγωγή προϊόντων ζωικής προέλευσης, υψηλής ποιότητας, ασφαλή για τον καταναλωτή και με την ελάχιστη περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Θ.Ε. Α3: ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ (ECTS: 10)

Η παρακολούθηση της θεματικής ενότητας θα δώσει γνώσεις και δεξιότητες που επιτρέπουν α) την εκτίμηση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων των γεωργικών επιχειρήσεων, β) τον υπολογισμό των παραγωγικών δαπανών, του κόστους παραγωγής και των οικονομικών αποτελεσμάτων της γεωργικής δραστηριότητας. Εκτός των απαραίτητων θεωρητικών γνώσεων, μεγάλη σημασία θα δοθεί στην εκμάθηση και εξοικείωση των απαραίτητων εργαλείων πληροφορικής, που θα χρησιμοποιηθούν για την επίλυση ασκήσεων, που ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες, όσον αφορά την οργάνωση και διοίκηση των γεωργικών επιχειρήσεων.

 • Εισαγωγή στη επιστήμη της λογιστικής
 • Οι Χρήστες των λογιστικων πληροφοριών
 • Αρχές Λογιστικής
 • Η εννοια του λογαριασμού και τα είδη των λογαριασμών
 • Λογιστικές Εγγραφές · Λογιστικά Βιβλία, ημερολόγια, καθολικά, ισοζύγια
 • Ανάλυση λογαριασμών Παγίων και Αποθεματων Γεωργικής επιχείρησης
 • Ανάλυση λοιπών λογαριασμών Γεωργικής Επιχείρησης
 • Προσαρμογές Λογαριασμών · Οικονομικές Καταστάσεις
 • Χρηματαγορές, Κεφαλαιαγορές, Τράπεζες και Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Η διαχρονική αξία του χρήματος και η χρηματοδότηση των γεωργικών επιχειρήσεων,
 • Χρηματοοικονομική Ανάλυση για τη Χρηματοδότηση γεωργικών Επιχειρήσεων
 • Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων μέσω της χρήσης Αριθμοδεικτών
 • Μορφές χρηματοδότησης για τις Γεωργικές Επιχειρήσεις
 • Είδη Δανείων, Χρεολυτικά, Τοκοχρεολυτικά, με περιοδο χάρητος, Ballon
 • Ομόλογα – Ομολογιακά Δάνεια- επιδοτήσεις
 • Εσωτερική Χρηματοδότηση (Αυξήσεις κεφαλαίων, κεφαλαιοποίηση κερδών κ.α)