Δικαιολογητικά υποψηφίων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

pdf file: Δικαιολογητικά υποψηφίων φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Γ.Π.Α.) «Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές να υποβάλουν στη Γραμματεία του Μεταπτυχιακού Προγράμματος τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση (διαθέσιμη εδώ)
  2. Μία (1) φωτογραφία του υποψηφίου.
  3. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος ολοκλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αναγνώρισης από το ελληνικό κράτος. Ο γενικός βαθμός πτυχίου πρέπει να είναι τουλάχιστον έξι (6). Στις περιπτώσεις εκκρεμοτήτων για την ολοκλήρωση των προπτυχιακών σπουδών, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία αναφέρονται αναλυτικά τα μαθήματα του υποψηφίου που υπολείπονται και τυχόν πτυχιακή εργασία (όπου απαιτείται).
  4. Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας όλων των μαθημάτων, μαζί με τη βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης (όπου υπάρχει).
  5. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
  6. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
  7. Δύο συστατικές επιστολές, οι οποίες μπορεί να είναι από μέλη ΔΕΠ ή από εργοδότη, εφόσον ο υποψήφιος εργάζεται. Δεν υπάρχει πρότυπο κείμενο για τη σύνταξη της συστατικής επιστολής. Οι συστατικές επιστολές μπορούν να σταλούν από τον υποψήφιο ή από το συντάκτη τους.
  8. Αντίγραφο διπλώματος ή πιστοποιητικού γνώσης της Αγγλικής γλώσσας. Δεν απαιτείται μετάφραση του διπλώματος/πιστοποιητικού. Το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτείται είναι τουλάχιστον «καλή γνώση (Β2)». Σε περίπτωση μη προσκόμισης αναγνωρισμένου πιστοποιητικού γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας, οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση, μετά τη διενέργεια των συνεντεύξεων.
  9. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την Επιτροπή Αξιολόγησης να σχηματίσει πληρέστερη και ολοκληρωμένη άποψη για την υποψηφιότητά τους.

Ο φάκελος με τα δικαιολογητικά υποβάλλεται ηλεκτρονικά (farmbm@aua.gr) ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή στην εξής διεύθυνση:

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης
Δ.Π.Μ.Σ. Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη
Ιερά Οδός 75, 11 855 Αθήνα
Κεντρικό Κτίριο, Υπόψη κ. Ε. Λαζάκη

Scroll to top