Έγκριση επανίδρυσης ΔΠΜΣ ΕΣΑΑ

Εκ μέρους της Διοίκησης του Προγράμματος, σας ενημερώνουμε ότι το Δ.Π.Μ.Σ. έλαβε έγκριση επανίδρυσης από το ΥΠ.Π.Ε.Θ .και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το νέο ΦΕΚ για τη λειτουργία του.

Scroll to top