Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

Το Δ.Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Επιχειρηματικότητα και Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη».

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι:

  • για το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης τρία (3) εξάμηνα
  • για το Πρόγραμμα μερικής φοίτησης μέχρι έξι (6) εξάμηνα

Οι φοιτητές δηλώνουν πριν την έναρξη του Α’ ακαδημαϊκού εξαμήνου ποιο πρόγραμμα σπουδών θα παρακολουθήσουν, ώστε να τους χορηγηθούν τα ανάλογα έγγραφα/πιστοποιητικά.

Ο συνολικός αριθμός εισακτέων στο Πρόγραμμα ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) κατ’ έτος μεταπτυχιακούς φοιτητές/φοιτήτριες.

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η Ελληνική, ενώ η αγγλική γλώσσα δύναται να χρησιμοποιείται από προσκεκλημένους εισηγητές. Η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Ελληνική ή Αγγλική γλώσσα, μετά από απόφαση της Ε.Δ.Ε.

Για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται η συγκέντρωση ενενήντα (90) Πιστωτικών Μονάδων (ECTS), τριάντα (30) ανά εξάμηνο, η οποία επιτυγχάνεται με την παρακολούθηση και επιτυχή εξέταση σε Θεματικές Ενότητες και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας.

Οι ενενήντα (90) πιστωτικές μονάδες (ECTS) συγκεντρώνονται ως εξής:

α) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Α’ εξαμήνου.

β) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Β’ εξαμήνου

γ) Τριάντα (30) πιστωτικές μονάδες (ECTS), οι οποίες αποκτούνται από την επιτυχή παρακολούθηση και εξέταση Θεματικών Ενοτήτων του Γ’ εξαμήνου και από την επιτυχή ολοκλήρωση της Διπλωματικής Εργασίας.

Στο δίπλωμα αναγράφεται η τελική βαθμολογία ως εξής:

  • Άριστα, για μέσο όρο βαθμολογίας άνω του 8,50.
  • Λίαν καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,50 – 8,49.
  • Καλώς, για μέσο όρο βαθμολογίας μεταξύ 6,00 – 6,49.

Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή του Προγράμματος επικυρώνει την απονομή του Μ.Δ.Ε. και το βαθμό αποφοίτησης. Οι απόφοιτοι μεταπτυχιακοί φοιτητές συμμετέχουν σε τελετή καθομολόγησης, η οποία πραγματοποιείται δημόσια, με την παρουσία του Πρύτανη του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών ή του νόμιμου αναπληρωτή του, ο οποίος απονέμει το σχετικό τίτλο.