Εγγραφή – Τέλος φοίτησης

Εγγραφή – Τέλος φοίτησης

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους και την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Ε.Δ.Ε. και πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου.

Καθώς το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους φοίτησης από τους φοιτητές, σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ. (Υ.Α. 5465 (ΦΕΚ 2680/6-7-2018/Β’), οι φοιτητές καταβάλλουν τέλος φοίτησης.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε τρεις δόσεις για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης και σε τέσσερις δόσεις για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης. Σε περίπτωση που, μετά την εγγραφή του και την πάροδο πέντε εργάσιμων ημερών από τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, ο φοιτητής επιλέξει να μην παρακολουθήσει το πρόγραμμα δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάκτηση των χρημάτων που κατέβαλε.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν προβούν στην υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας τους.

Απαλλάσσονται από τα τέλη φοίτησης οι φοιτητές Π.Μ.Σ., των οποίων το ατομικό εισόδημα, εφόσον διαθέτουν ίδιο εισόδημα, και το οικογενειακό διαθέσιμο ισοδύναμο εισόδημα δεν υπερβαίνουν αυτοτελώς, το μεν ατομικό το εκατό τοις εκατό (100%), το δε οικογενειακό το εβδομήντα τοις εκατό (70%) του εθνικού διάμεσου διαθέσιμου ισοδύναμου εισοδήματος, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα κάθε φορά δημοσιευμένα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Π.Μ.Σ., σύμφωνα με το άρθρο 35 του ν. 4485/2017. Σε κάθε περίπτωση οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Π.Μ.Σ. Αν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα. Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δε δικαιούνται απαλλαγή.

Επικοινωνία με τη Γραμματεία για εγγραφή