Εγγραφή – Τέλος φοίτησης

Εγγραφή – Τέλος φοίτησης

Οι υποψήφιοι που γίνονται δεκτοί στο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών πλήρους φοίτησης, εγγράφονται στο Δ.Π.Μ.Σ. μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής τους και την επικύρωση των αποτελεσμάτων από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών και πριν από την έναρξη των μαθημάτων του Α’ εξαμήνου.

Καθώς το κόστος λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ. καλύπτεται εξ’ ολοκλήρου από την καταβολή τέλους φοίτησης από τους φοιτητές, οι φοιτητές καταβάλλουν τέλος φοίτησης.

Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται τμηματικά στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου, σε τρεις δόσεις για τους φοιτητές του προγράμματος πλήρους φοίτησης (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Σεπτέμβριος) και σε τέσσερις δόσεις για τους φοιτητές του προγράμματος μερικής φοίτησης (Οκτώβριος, Φεβρουάριος, Σεπτέμβριος, Φεβρουάριος).

Σε περίπτωση που, μετά την εγγραφή του και την πάροδο πέντε εργάσιμων ημερών από τον χρόνο καταβολής της πρώτης δόσης, ο φοιτητής επιλέξει να μην παρακολουθήσει το πρόγραμμα δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ανάκτηση των χρημάτων που κατέβαλε.

Οι φοιτητές οφείλουν να έχουν εξοφλήσει όλες τις οικονομικές τους υποχρεώσεις πριν προβούν στην υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας τους.

Κατά τη διάρκεια της εγγραφής και εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, οι επιτυχόντες/ούσες μπορούν να καταθέσουν αίτηση για απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής τέλους φοίτησης σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Προϋπόθεση για τη χορήγηση του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης λόγω οικονομικών ή κοινωνικών κριτηρίων, είναι η πλήρωση προϋποθέσεων αριστείας κατά τον πρώτο κύκλο σπουδών, που αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστον στην κατοχή βαθμού ίσου ή ανώτερου του επτά και πέντε δέκατα  με άριστα στα δέκα (7,5/10).

Η απαλλαγή αυτή παρέχεται για τη συμμετοχή σε ένα μόνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών.

Όσοι λαμβάνουν υποτροφία από άλλη πηγή δεν δικαιούνται απαλλαγή.

Σε κάθε περίπτωση, οι απαλλασσόμενοι φοιτητές δεν ξεπερνούν το ποσοστό του 30% του συνολικού αριθμού των φοιτητών που εισάγονται στο Δ.Π.Μ.Σ. Εάν οι δικαιούχοι υπερβαίνουν το ποσοστό του 30%, επιλέγονται με σειρά κατάταξης ξεκινώντας από αυτούς που έχουν το μικρότερο εισόδημα.

Την αίτηση και πληροφορίες για τα απαραίτητα πιστοποιητικά και δικαιολογητικά θα λαμβάνουν οι ενδιαφερόμενοι από τη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Αιτήσεις που δεν συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά και λοιπά δικαιολογητικά που ορίζονται από το νόμο, ή είναι εκπρόθεσμες, δεν θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών.