Διπλωματικές εργασίες Ακαδ. Έτους 2017-2018

«Συνεργικές Δράσεις Στην Αγροδιατροφική Αλυσίδα, η Περίπτωση της Συμβολαιακής Γεωργίας»

Η παρούσα έρευνα μελετά σε πρώτο και θεωρητικό επίπεδο, τις συνέργειες στην αγροδιατροφική αλυσίδα και αναλύει την κατάσταση που υπάρχει, σχετικά με το θεσμό της συμβολαιακής γεωργίας στην Ελλάδα.

«Επιχειρηματικότητα στον τομέα του μελιού. Ίδρυση σύγχρονης επιχείρησης παραγωγής και διάθεσης μελιού»

Στo παρελθόν, η δημιoυργία και η λειτoυργία μιας επιχείρησης βασιζόταν απoκλειστικά στη διαίσθηση τoυ επιχειρηματία. Σήμερα, η ικανότητα τoυ ιδιoφυoύς επιχειρηματία-μάνατζερ να δίνει κατευθύνσεις και να χαράζει νέoυς επιχειρηματικoύς δρόμoυς είναι τo ίδιo σημαντική όσo και στo παρελθόν.

«Προστιθέμενη Αξία & Αλυσίδα Αξίας Αγελαδινού Γάλακτος στο Ν. Σερρών»

Η παραγωγή αγελαδινού γάλακτος αποτελεί μια σημαντική πτυχή της ελληνικής κτηνοτροφίας, χωρίς ωστόσο να είναι σε θέση να καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ζήτησης των καταναλωτών στην Ελλάδα.

«Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στη Τοπική Αυτοδιοίκηση»

Η δημοτικότητα των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης παρουσιάζει ραγδαίους ρυθμούς ανάπτυξης τις τελευταίες δεκαετίες. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορεί να αξιοποιήσει τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης για την επικοινωνία των δήμων με τους πολίτες και συγχρόνως για εσωτερική επικοινωνία και οργάνωση των δημοσίων φορέων.

«Οικονομική μελέτη του κόστους της βρουκέλωσης σε εκμεταλλεύσεις βοοειδών της Δυτικής Αττικής»

Η βρουκέλωση είναι μεταδοτική λοιμώδης ασθένεια η οποία έχει επιπτώσεις στην υγεία των βοοειδών και βρίσκεται σε άμεση συσχέτιση με την παραγωγικότητα τους. Ο αιτιολογικός παράγοντας της ασθένειας είναι ένα Gram(-) βακτήριο με τροπισμό ως προς τον ξενιστή ο οποίος προκαλεί γενικευμένη λοίμωξη. Τα βοοειδή προσβάλλονται κυρίως από τη Brucella abortus, τη Brucella melitensis και σπάνια από τη Brucella suis.

«Διερεύνηση δυνατοτήτων ενεργειακής αξιοποίησης αποβλήτων χοιροστασίων»

Κατά την λειτουργία των χοιροτροφικών μονάδων προκύπτουν σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται άμεσα με το περιβάλλον. Τα απόβλητα των χοιροστασίων μπορούν να επεξεργαστούν με την εφαρμογή φυσικών, χημικών και βιολογικών μεθόδων. Ανάλογα με την περίπτωση επιλέγεται η πλέον κατάλληλη μέθοδος.

«Έλεγχος της νοθείας και αυθεντικότητας των αλιευμάτων σε ελληνικές θάλασσες, με μοριακές τεχνικές και συμβολή στην ελληνική οικονομία»

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν μια βιβλιογραφική επισκόπηση αναφορικά με τη νοθεία που πραγματοποιείται στα αλιεύματα, την παραπλανητική σήμανση και τη χρήση μοριακών τεχνικών για την ανίχνευση αυτών. Αναφέρονται στοιχεία γενικά για τη νοθεία στα αλιεύματα όπως επίσης και τα είδη υποκατάστασης που χρησιμοποιούνται, με μεγαλύτερη αναφορά σε αυτά που διαβιούν στις ελληνικές θάλασσες.

«Δυνατότητες και προοπτικές εξαγωγής αρωματικών φυτών στην Κίνα.»

Στις μέρες μας, τα αρωματικά φυτά άρχισαν να αποκτούν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της αλλαγής που επήλθε στον τρόπο ζωής και στις διατροφικές συνήθειες των ανθρώπων, του ενδιαφέροντος για την προστασία του περιβάλλοντος και των πολυάριθμων φαρμακευτικών τους χρήσεων. Παράλληλα, η Κίνα παίζει καταλυτικό ρόλο στην εμπορία αρωματικών φυτών παγκοσμίως, καθώς είναι η πρώτη χώρα σε εξαγωγές παγκοσμίως και η πέμπτη σε εισαγωγές.