Αξιολόγηση ΔΠΜΣ

Αξιολόγηση του ΔΠΜΣ

Για την αξιολόγηση του Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπεται η αξιολόγηση των διδασκόντων, αλλά και του Προγράμματος Σπουδών υποχρεωτικά, από όλους τους φοιτητές στο τέλος κάθε εξαμήνου. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται σοβαρά υπόψη στη συνέχιση της λειτουργίας του Δ.Π.Μ.Σ., διατηρώντας και ενισχύοντας τα θετικά σημεία, ενώ τα αρνητικά λαμβάνονται πολύ σοβαρά υπόψη για τον περαιτέρω σχεδιασμό της διδασκαλίας.

Βασικά κριτήρια αξιολόγησης για την επίτευξη των στόχων του Δ.Π.Μ.Σ. είναι:

Σε επίπεδο Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και διδασκόντων:

 • Ο βαθμός ενδιαφέροντος & χρησιμότητας της Θ.Ε. σε σχέση με το αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 • Η προσφορά νέων γνώσεων
 • Η οργάνωση της Θ.Ε.
 • Η διδακτική ικανότητα, η συνέπεια, η συνεργασία με τους φοιτητές των διδασκόντων

Σε επίπεδο λειτουργίας του συνόλου του Προγράμματος:

 • η πληρότητα και η διάρθρωση του Προγράμματος
 • η ορθή κατανομή του διαθέσιμου χρόνου μεταξύ των διαφόρων ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων (διδασκαλία, σεμινάρια, διαλέξεις κλπ.)
 • η διαδικασία ορισμού θέματος και εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας
 • η συνέπεια στην τήρηση του ωραρίου και των κανόνων
 • η επάρκεια των κτιριακών εγκαταστάσεων
 • η επάρκεια του διδακτικού /ερευνητικού εξοπλισμού
 • η διάθεση και ετοιμότητα του διδακτικού προσωπικού για συνεργασία
 • η ποιότητα της γραμματειακής υποστήριξης